ilmi belagat ne demek?

 1. Edb: Güzel söz söyleme veya yazmayı öğreten ilim. Edebiyatın bir şubesi. (Osmanlıca'da yazılışı: ilm-i belâgat)

ilmi beden

 1. (İlm-ül ebdan) Hekimlik bilgisi, tababet. (Osmanlıca'da yazılışı: ilm-i beden)

ilmi bedi

 1. İlm-I beyanın üç bölümünden üçüncü bölümüdür ki, bediiyat da denir. Mukteza-yı hale uygun bir kelamın lafız ve mana bakımından daha da güzelleştirilmesinin kaidelerinden bahseder. Bu kaidelere Edebi San'atlar da denir.Her şeyin güzellik cihetlerinden bilhassa Arabi terkiblerden bahseder, kelamın güzelliğini ve mukteza-yı hale mutabakatını ve vuzuh-u delaletini işitmeğe ve ruha mülayim ve hoş gelecek surette intisak, insicam, tertib ve intizamını bildiren usul ve kaidelerin ilmidir. Cemi olarak hepsine ulum-u bedi'a dendiği gibi, İlm-i bedi' diye de söylenir. İki kısma ayrılır.1- Muhassınat-ı maneviye : Kelamın manasına ait san'atlar. Tevriye, hüsn-ü ta'lil, üslub-u hakim..gibi.2- Muhassınat-ı lafziyye : Kelamın lafzına ait san'atlar. Seci', cinas gibi. (Bak: Bedi') (Osmanlıca'da yazılışı: ilm-i bedi')

belagat

 1. İyi konuşma, sözle inandırma yeteneği
 2. Söz sanatlarını inceleyen bilgi dalı, retorik.
 3. Konuyu bütün yönleriyle kavrayarak hiçbir yanlış ve eksik anlayışa yer bırakmayan, yorum gerektirmeyen, yapmacıktan uzak, düzgün anlatma sanatı.
 4. Bir şeyde gizli olan derin anlam.
 5. Bk. retorik
 6. Bk. diksiyon
 7. Hitabettiği kimselere göre uygun, tam yerinde, düzgün ve hakikatlı güzel söz söyleme san'atı. Mukteza-yı hale mutabık söz söylemek. (Osmanlıca'da yazılışı: belâgat)
 8. (en)Rhetoric.
 9. (en)Declamation.
 10. (en)Fluency.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ilmi bedenilmi bediilmi beyanilmi adabilmi ahbarilmi ahlakilmi ahvali cevvilmi arzilmiilmi asarilmilm i ahcarilm i ahlakilm i arzilm i didanbelagatbelagatfüruşbelagatlıbelagatlı yazı yazmabelagatlibelagatperdazbelagatpirabelagatsizbelagan mabelagbelagbelabela aramakbela arıyorbela bartokbela çıkarmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın