ilmi bedi ne demek?

 1. İlm-I beyanın üç bölümünden üçüncü bölümüdür ki, bediiyat da denir. Mukteza-yı hale uygun bir kelamın lafız ve mana bakımından daha da güzelleştirilmesinin kaidelerinden bahseder. Bu kaidelere Edebi San'atlar da denir.Her şeyin güzellik cihetlerinden bilhassa Arabi terkiblerden bahseder, kelamın güzelliğini ve mukteza-yı hale mutabakatını ve vuzuh-u delaletini işitmeğe ve ruha mülayim ve hoş gelecek surette intisak, insicam, tertib ve intizamını bildiren usul ve kaidelerin ilmidir. Cemi olarak hepsine ulum-u bedi'a dendiği gibi, İlm-i bedi' diye de söylenir. İki kısma ayrılır.1- Muhassınat-ı maneviye : Kelamın manasına ait san'atlar. Tevriye, hüsn-ü ta'lil, üslub-u hakim..gibi.2- Muhassınat-ı lafziyye : Kelamın lafzına ait san'atlar. Seci', cinas gibi. (Bak: Bedi') (Osmanlıca'da yazılışı: ilm-i bedi')

ilmi beden

 1. (İlm-ül ebdan) Hekimlik bilgisi, tababet. (Osmanlıca'da yazılışı: ilm-i beden)

ilmi belagat

 1. Edb: Güzel söz söyleme veya yazmayı öğreten ilim. Edebiyatın bir şubesi. (Osmanlıca'da yazılışı: ilm-i belâgat)

bedi

 1. Söz estetiği, halin muktezasına uyan delilleri açık şekilde belirtme ve sözü güzelleştirme yollarına ait bilgiler toplamı.
 2. Bir şeyi örneği olmadığı halde meydana getiren.
 3. Güzel, güzellik.
 4. Halk ve icat eden, yaratan, mükemmel bir şey icat eden, hayret verici alemler yaratan, eşi ve benzeri olmayan varlıkları yoktan var eden.
 5. Eşi ve benzeri olmayan, eşsiz.
 6. Estetik değeri yüksek olan şey.
 7. Allah'ın 99 isminden birisidir.
 8. Yeni, görülmemiş.
 9. (Bedia) Eşi, benzeri olmayan. Hayret verici güzellikte olan.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ilmi bedenilmi belagatilmi beyanilmi adabilmi ahbarilmi ahlakilmi ahvali cevvilmi arzilmiilmi asarilmilm i ahcarilm i ahlakilm i arzilm i didanbedibediabediai hayaliyebedialarbedidbedidarbedightbedihbedihebedihegubedbed and boardbed and breakfastbed and breakfast roombed base
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın