ilmi beden ne demek?

 1. (İlm-ül ebdan) Hekimlik bilgisi, tababet. (Osmanlıca'da yazılışı: ilm-i beden)

ilmi bedi

 1. İlm-I beyanın üç bölümünden üçüncü bölümüdür ki, bediiyat da denir. Mukteza-yı hale uygun bir kelamın lafız ve mana bakımından daha da güzelleştirilmesinin kaidelerinden bahseder. Bu kaidelere Edebi San'atlar da denir.Her şeyin güzellik cihetlerinden bilhassa Arabi terkiblerden bahseder, kelamın güzelliğini ve mukteza-yı hale mutabakatını ve vuzuh-u delaletini işitmeğe ve ruha mülayim ve hoş gelecek surette intisak, insicam, tertib ve intizamını bildiren usul ve kaidelerin ilmidir. Cemi olarak hepsine ulum-u bedi'a dendiği gibi, İlm-i bedi' diye de söylenir. İki kısma ayrılır.1- Muhassınat-ı maneviye : Kelamın manasına ait san'atlar. Tevriye, hüsn-ü ta'lil, üslub-u hakim..gibi.2- Muhassınat-ı lafziyye : Kelamın lafzına ait san'atlar. Seci', cinas gibi. (Bak: Bedi') (Osmanlıca'da yazılışı: ilm-i bedi')

ilmi belagat

 1. Edb: Güzel söz söyleme veya yazmayı öğreten ilim. Edebiyatın bir şubesi. (Osmanlıca'da yazılışı: ilm-i belâgat)

beden

 1. Canlı varlıkların maddi bölümü, vücut.
 2. Vücudun, baş, kol ve bacak dışında kalan bölümü, gövde
 3. Giysilerde ölçü.
 4. Kale duvarı.
 5. (C.: Ebdan) Gövde, vücut, ten.
 6. Başlangıçta. İlk önce, ilkin. (Osmanlıca'da yazılışı: bed'en)
 7. Olta iğnesinin kullanılmasını sağlayan malzemelere verilen ad, beden malzemeleri doğal olan kendir, ipek, pamuk vb. sentetik olanları ise poliamid, poliester multi ve monofilament malzeme, oltanın ucuna genellikle bir fırdöndü vasıtasıyla bağlanan ve kalınlığı oltanın kalınlığına eşit veya daha az olan olta ipi parçası.
 8. (en)The Abyssinian or Arabian ibex.
 9. (en)It is probably the wild goat of the Bible.
 10. (en)Body.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ilmi bediilmi belagatilmi beyanilmi adabilmi ahbarilmi ahlakilmi ahvali cevvilmi arzilmiilmi asarilmilm i ahcarilm i ahlakilm i arzilm i didanbedenbeden arızasıbeden bağıbeden cezasıbeden dilibeden duruşubeden duvarıbeden eğitimcisibeden eğitimibeden eğitimi öğretmenibedebedeckbededbededabedel
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın