hukuku islamiye ne demek?

  1. İslam hukuku.(1937 senesinde "Lahey"de ikinci defa olarak toplanan bir hukuk konferansına vaki olan davete mebni Mısır Cami-ül Ezher'i heyet-i ilmiyesi namına, iki İslam alimi de iştirak etmiş idi. Ezher mümessilleri, bu konferansta iki esaslı mevzu hakkında mütalaada bulunmuştur. Bu mevzulardan biri: "Şeriat-ı İslamiye: İslam hukuku nazarında medeni ve cinai mes'uliyetler"; diğeri de "İslam hukukuyla Roma kanunları arasında bir alaka olup olmaması ve İslam hukukunun Roma kanunlarından müteessir olduğuna dair bazı müsteşriklerin zuumlarını red mes'elesi" idi.Ezher mümessillerinin mütalaaları, İslam hukukunun yüksekliği ve içtimai hayatı en mükemmel bir surette mütekeffil bulunması hususunda konferanstaki Avrupa'lı azanın takdirlerini celb etmiş, bunun neticesinde konferansın bütün azası, rey birliğiyle aşağıdaki maddeleri karar altına almışlardır:1- Şeriat-ı İslamiye (İslam Hukuku), umumi hukukun (mukayeseli hukukun) kaynaklarından biridir.2- İslam hukuku canlıdır, tekamüle salihtir.3- İslam hukuku, bizatiha kaimdir, başkalarından alınmış değildir.4- Birinci mevzu (Yani: İslam hukukundaki mes'uliyet bahsi) Konferansın siciline Arapça ile tescil edilecektir. Bu, kendisine müracaat edilmek için hazırlanan mecmua-i ilmiyede de nazara alınacaktır.5- Arapça, konferansta istimal edilecek ve müstakbel devrelerde de buna devam edilmesi tavsiye olunacaktır.Velhasıl: İslam hukukunun bu müstakil, yüksek mahiyeti; onu güzelce tetkik eden zatlar tarafından her zaman itiraf edilmektedir. Ancak şunu da ilave edelim ki: İslam hukuku, kudsi ve istisnai bir mahiyeti haizdir; bunun başka hukuk müesseselerinden istifade etmiş olması düşünülemez. Fakat Avrupa hukuku, ale-l-ıtlak İslam fıkhından ve bilhassa Endülüsde ve Afrikada ziyade intişarı cihetiyle Maliki fıkhından pek çok müstefid olmuştur. (Ist. Fık. K.) (Osmanlıca'da yazılışı: hukuk-u islâmiye)

hukuku ibad

  1. Fık: Akidler ve muamelelerle alakalı hukuk. İnsanlarla olan muamelelerimizdeki haklar. Ferde ait olan hususi haklar. (Bak: Musibet-i amme) (Osmanlıca'da yazılışı: hukuk-u ibad)

hukuku cezaiyye

  1. Ceza hukuku. (Osmanlıca'da yazılışı: hukuk-u cezaiyye)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hukuku ibadhukuku cezaiyyehukuku gayri mektubehukuku medenıhukuku mektubehukuku mevzuahukuku milelhukuku siyasiyyehukuku tabiiyyehukuku teamüliyyehukukhukuk beşer beyannamesihukuk bilginihukuk bürosuhukuk danışmanıislamiyetislamiyanislamiislamicislamic lawislamic memorial serviceislamic mysticismislamislam bankacılığıislam gizemciliğiislam hukukuislam kalkınma bankasıislaislabislacislafislah
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın