ruh ne demek?

 1. Dinlerin ve ruhçu felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin.
 2. En önemli nokta, öz

  Lakin oyunun ruhunu anlamak mümkün değil.

  M. Ş. Esendal
 3. Esans

  Bazısı ruh koklatır, bazısı alnına sirke sürer, bazısı kollarını, bileklerini ovuşturur.

  H. R. Gürpınar
 4. Hayalet, görünmeyecek kadar zayıf kimse

  Doktor Hikmet, zayıflaya zayıflaya, âdeta bir ruh hâlini almıştı.

  Y. K. Karaosmanoğlu
 5. Canlılık, duygu

  Nesri gibi güzel bir ruhu olan Falih Rıfkı Türk gazeteciliğini bir vatan hizmeti telakki etmiş ve kutsi bir vazife gibi ifa ediyor.

  Y. K. Beyatlı
 6. Bedeni etkin kılan canlılık ilkesi, bedenin hayat gücü.
 7. Insanın maddi olmayan(görünmeyen) tarafı veya özü
 8. Bk. tin
 9. Yanak, yüz, çehre.
 10. Dinlerin ve birtakım ikici felsefe öğretilerinin bedenden ayrı ve ölümsüz bir yaşamı olduğunu ileri sürdükleri varlık.
 11. (en)Spirit.
 12. (en)Soul.
 13. (en)Astral body.
 14. (en)Esprit.
 15. (en)Aura.
 16. (en)Psyche.
 17. (en)Shade.
 18. (en)Ghost.
 19. (en)Essence.
 20. (en)Essential oil.
 21. (en)Genius.
 22. (en)Heartbeat.
 23. (en)Inner man.
 24. (en)Manes.
 25. (en)Pith.
 26. (en)Pith and marrow.
 27. (en)Animation.
 28. (en)Cabbage.
 29. (en)Expression.
 30. (en)Extract.
 31. (en)Shadow.
 32. (en)Zombie.
 33. (en)Liveliness.
 34. (en)Vitality.
 35. (en)Concentrated solution.
 36. (en)Spunk.
 37. (en)Tincture.
 38. (en)Soul, spirit.

tin

 1. Ruh.
 2. Birtakım fizik ötesi kurucularının, gerçeği ve evreni açıklamak için her şeyin özü, temeli veya yapıcısı olarak benimsedikleri madde dışı varlık.
 3. (Yun. pneuma, nous = soluk, nefes) : 1- Evren ilkesi. Özellikle stoa felsefesinde: Evren usu, evren ruhu; etki yapan, biçim veren, canlandıran ilke. 2- a. Doğal yaşam ilkesinden ayrı olarak, yüksek, doğaüstü, tanrısal ilke. b. Tanrı'nın dolaysız yaratıcı etkinliği. 3- Felsefeye Anaxagoras'ın yerleştirmiş olduğu "nous", Herakleitos'un getirmiş olduğu "logos" anlamında: a- Dünyanın usa uygun düzen ilkesi; b. Zamandan bağımsız olanın, zamandışı olanın, zamansız olanın ilkesi, c. Ruhun uslu yanı. (Aynı zamanda: logistikon.) 4- Yaşamdan ayrı olarak düşünme ve bilinç ilkesi (Descartes'ta cogitatio). 5- Düşünen insanın etkinliği; düşünce ilkesi. Özdeğe, fizik etkinliğe ve içgüdüsel etkinliğe karşıt. 6- Kendini içgüdülerin belirlenmişliğinden kurtaran, özgür olan, değerlere, anlam içeriklerine kendini açan. M. Scheler'de insanı insan yapan ilke; usun yanında duygu ve isteme edimlerini de içine alır. 7-tin, zaman zaman usa (ratio'ya) indirgenerek ruha karşı olan, cansız, "yaşama düşman" bir ilke olarak görülür (Ludwig Klages). 8- Bireysel ruh anlamına (özellikle dinbilimsel anlamda) "tinler ya da us taşıyan ruhlar" (Les esprits ou âmes raisonnables) Tanrılığın imgeleridirler (Leibniz).tini (spiritus-pneuma) ruhtan (anirha-psykhe) ayırmak gerekir. Ruh, organik ve duyusal yaşamın ilkesiair (hayvanların da ruhundan sözedilir),tin ise yalnız insana özgü düşünme yetişidir. Ancak Türkçe'de ruh sözcüğütin yerine de kullanılagelmiştir, örneğin Hıristiyanlıktaki "kutsal ruh" (le Saint Esprit).
 4. (en)Soul.
 5. (en)To cover with tin or tinned iron, or to overlay with tin foil.
 6. (en)Silvery malleable metallic element that resists corrosion; used in many alloys and to coat other metals to prevent corrosion; obtained chiefly from cassiterite where it occurs as tin oxide prepare for soldering or brazing by applying a thin layer of solder to the surface plate with tin.
 7. (en)Silvery malleable metallic element that resists corrosion; used in many alloys and to coat other metals to prevent corrosion; obtained chiefly from cassiterite where it occurs as tin oxide.
 8. (en)Metal container for storing dry foods such as tea or flour.
 9. (en)Airtight sealed metal container for food or drink or paint etc.
 10. (en)Plate with tin.

ruh argınlığı

 1. Saplantılar, yılgılar, tikler edinme ve nedensiz korkulara kapılma gibi belirtileri olan karmaşık ruh durumu.
 2. (en)Psychasthenia.

ruh beden koşutluğu

 1. Bir anlayışa göre, bilinçli ruhsal süreçlerle ilişkili olarak belirli bedensel süreçlerin var olması.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ruh argınlığıruh beden koşutluğuruh bilginiruh bilimciruh bilimcilikruh bilimiruh bilimselruh çağırmaruh çağırma seansıruh çöküntüsüruru be ruruafruamruam hastalığı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın