musa şeriatı ne demek?

 1. (en)Torah

torah

 1. Tevrat, Eski Ahdin ilk beş kitabı
 2. Musa şeriatı
 3. Tevrat

musa

 1. Osmanlıca'da yazılışı: mus'a.
 2. Bk. muz
 3. Vasiyet edilmiş, vasi nasbolunmuş, vasiyeti yerine getirmekle vazifelendirilmiş, tavsiye olunmuş.
 4. Musevi dininin kurucusu, İsrail peygamberi ve kanun koyucusu.
 5. Bir vasiyeti yerine getirmekle görevli kimse.
 6. Eski Mısır dilinde "çocuk" anlamında.
 7. (C: Musu) Böğürtlen otunun meyvesi.
 8. Beni İsrail peygamberlerinden Hz. Musa'nın (A.S.) ismi. Dört büyük kitaptan birisi olan Tevrat, vahiy yoluyla kendisine gelmiştir. Yahudilerin en büyük peygamberidir. Şeriatı, İsa'ya (A.S.) kadar devam etti. Yusuf'un (A.S.) soyundan Yuşa namındaki peygamberi yerine tayin ederek vefat etmiştir. Mısır firavununa karşı mücadele etti. Harun (A.S.) kardeşi ve kendi veziri hükmünde idi.(Mısır Kıt'ası, kumistan olan Sahra-yı Kebir'in bir parçası olduğundan Nil-i Mübarek'in feyziyle gayet mahsuldar bir tarla hükmüne geçtiğinden, o cehennem-nümun sahra komşuluğunda şöyle cennet-misal bir mevki-i mübarekin bulunması, felahat ve ziraatı, ahalisinde pek mergub bir surete getirmiş ve o sekenenin seciyesine öyle tesbit etmiş ki ziraatı, kudsiye; ve vasıta-ı ziraat olan "Bakar"ı ve "Sevr"i mukaddes, belki mabud derecesine çıkarmış. Hatta o zamandaki Mısır milleti, sevr'e, bakar'a ibadet etmek derecesinde bir kudsiyet vermişler. İşte o zamanda Beni-İsrail dahi, o kıt'ada neş'et ediyordu ve o terbiyeden bir hisse aldıkları, "İcl" mes'elesinden anlaşılıyor.İşte Kur'an-ı Hakim, Hazret-i Musa Aleyhisselam'ın risaletiyle, o milletin seciyelerine girmiş ve istidatlarına işlemiş olan o bakar-perestlik mefkuresini kesip öldürdüğünü, bir bakar'ın zebhi ile ifham ediyor. S.)
 9. Ustura.
 10. (en)Muse, inspiration.

musa bih

 1. Vasiyyet olunan şey.

şeriat

 1. Kur'an'daki ayetlere, Hz. Muhammed'in sözlerine dayanan İslam kanunu, İslam hukuku.
 2. Allah tarafından peygamberleri vasıtasıyla bildirilen hükümlerin hepsini kapsayan ilahi kanun. Bir yoruma göre itikat (inanç), ahlak ve amelle ilgili bütün hükümleri kapsadığı için dinle eş anlamlıdır.
 3. (en)Moslem religious law.
 4. (en)The Sheri'a.
 5. (en)Muslim canonical laws.
 6. (en)Religious law.
 7. (en)Islamic Law.
 8. (en)Canon law.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

musamusa bihmusa dinimusa lehMusa textilismusaaramusabmusabbagmusabemusaberemusmus musculusmus sylvasicusmus sylvaticusşeriatın kestiği parmak acımazşeriatşeriatçışeriatçılıkşeri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın