kesinlikle ne demek?

 1. Kesin bir biçimde, kesin, kesin olarak, yüzde yüz, her hâlde, her hâlükârda, mutlaka, katiyen.
 2. (en)Certainly.
 3. (en)Definitely.
 4. (en)Absolutely.
 5. (en)Sure.
 6. (en)Strictly.
 7. (en)Assuredly.
 8. (en)Blankly.
 9. (en)Decidedly.
 10. (en)Declaredly.
 11. (en)Emphatically.
 12. (en)Expressly.
 13. (en)Flatly.
 14. (en)Not by a fraction.
 15. (en)By no means.
 16. (en)Nohow.
 17. (en)Precisely.
 18. (en)Really.
 19. (en)Roundly.
 20. (en)Of a surety.
 21. (en)Clearly.
 22. (en)Easily.
 23. (en)Rightly.
 24. (en)Surely.
 25. (en)For certain.
 26. (en)Without fail.
 27. (en)Not on any account.
 28. (en)On no account.
 29. (en)Under no circumstances.
 30. (en)Damn well.
 31. (en)Positively.
 32. (en)Without question.
 33. (en)Sure thing.

kesinlikle daha ince topoloji

 1. (en)Strictly finer topology.
 2. (fr)Topologie strictement plus fine

kesinlikle daha kaba topoloji

 1. (en)Strictly coarser topology.
 2. (fr)Topologie strictement moins fine

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kesinlikle daha ince topolojikesinlikle daha kaba topolojikesinlikle değilkesinlikle hayırkesinlikle ifade etmekkesinlikle kabul etmemekkesinlikle katılıyorumkesinlikle olmazkesinlikle reddetmekesinlikle reddetmekkesinlikkesinlik kipikesinlik yasasıkesinli gereklik kipikesinlemekesinlestirkesinleşmekesinleşmekkesinleşmemek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın