büyüme evreleri ne demek?

 1. Beden örgenlerinde ya da anlık süreçlerinde nicelik açısından baş gösteren gelişme ve değişme evreleri.

büyüme eğrisi

 1. Ulusal gelirin zaman içindeki değişiminin geometrik yeri.
 2. Bedence ve zihince olgulaşma sonucu organizmanın özellik ve görevlerinde ortaya çıkan değişmeleri çizgesel olarak belirten eğri.
 3. (en)Growth curve.

büyüme etkenleri

 1. Mediyatör ve hormonlardan ayrı olarak organizma çevresine uyum sağlayabilmek amacıyla büyüme gelişmenin bütünlüğünün korunmasında rol oynayan faktörler.
 2. (en)Growth factors.

evre

 1. Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha
 2. Sabnamlı bir olayın yinelenimleri boyunca, içinde bulunduğu aşamaları niteleyen açısal nicelik.
 3. Merhale, faz
 4. Aynı yinelenimdeki dönemsel iki devinimin birbirine göre durumunu saptayan özellik. (İki devinim, aynı anda, dönemsel devinimin aynı noktasında bulunuyorlarsa aynı evrededirler (evrede). Ses dalgalarının, elektrik salınımlarının evresinden de söz edilebilir).
 5. Motorlarda birbirini izleyen emme, sıkıştırma, yanma ve atma işlemlerinden oluşan dönemlerin her biri.
 6. Bir hastalığın veya işlemin çeşitli durum veya safhalarından her biri
 7. Elbisenin dış yüzü.
 8. (en)Cycle stroke.
 9. (en)Stage.
 10. (en)Phase.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

büyüme eğrisibüyüme etkenleribüyümebüyüme ağrılarıbüyüme çağıbüyüme çatalıbüyüme faktörleribüyüme faktörübüyüme gayretibüyüme güdüsübüyümbüyübüyü bilayınbüyü bozmakbüyü dönemibüyü gibievrelerevrelerarası gerilimevreleçevrelemeevrelemekevreevre açısıevre bindiricisievre çizelgesievre çizgesi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın