ameli salih ne demek?

 1. İyi davranışlarda bulunma.
 2. Allah rızasına uyan hayırlı amel. Günahlardan uzak olan iş, fiil. Maddi veya manevi hukuk-u ibadı ifa etmek.(Bugünlerde Kur'an-ı Hakim'in nazarında, İmandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve amel-i salih esaslarını düşündüm. Takva, menhiyyattan ve günahlardan ictinab etmek ve amel-i salih, emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Her zaman def-i şer, celb-i nef'a racih olmakla beraber, bu tahribat ve sefahet ve cazibedar hevesat zamanında bu takva olan, def-i mefasid ve terk-i kebair üss-ül esas olup, büyük bir rüchaniyyet kesbetmiş. Bu zamanda tahribat ve menfi cereyan dehşetlendiği için, takva, bu tahribata karşı en büyük esastır. Farzlarını yapan, kebireleri işlemiyen kurtulur. Böyle kebair-i azime içinde amel-i salihin ihlasla muvaffakiyyeti pek azdır. Hem az bir amel-i salih bu ağır şerait içinde çok hükmündedir. Hem takva içinde bir nevi amel-i salih var. Çünkü, bir haramın terki vacibdir. Bir vacibi işlemek, çok sünnetlere mukabil sevabı var.Takva; böyle zamanlarda, binler günahın tehacümünde bir tek ictinab, az bir amelle, yüzler günah terkinde, yüzer vacib işlenmiş oluyor. Bu ehemmiyetli nokta; niyetiyle, takva namıyla ve günahtan kaçınmak kasdıyla menfi ibadetten gelen ehemmiyetli a'mal-i salihadır... K.) (Osmanlıca'da yazılışı: amel-i sâlih)

iyi

 1. İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı
 2. Bol, yararlı, kazançlı.
 3. Çok.
 4. Uğurlu, hayırlı, iyilik getiren.
 5. Esen, sağlıklı.
 6. Yerinde, uygun.
 7. Yeterli, yetecek miktarda olan
 8. Öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılan orta ile pekiyi arasındaki not.
 9. (Geniş anlamında) a. İşe yarar, ereğine, özüne uygun, doğru yapılmış; doğasına uygun. b. İstenmeğe değer olan. c. Değere yönelmiş, değere ilişkin, değerle belirlenmiş, değerli.
 10. Ahlâkın ve ahlâk felsefesinin temel kavramı: Ahlaksal değer; ahlaksal olanın olumlu ana niteliğini gösteren özel kavram; ahlâkça değerli olan (karşıt kavramı: kötü). Ahlâk felsefesinde şu anlamlarda kullanılır: a. (Skolastikte) Tanrı'nın istemiş olduğu dünyadaki varlık düzeni ile uyum. b. (Kant'ta) İstencin, içerik bakımından değil de, yalnızca ahlâk yasasınca belirlenmiş olan biçimsel niteliği.

ameli anteriyor

 1. Ön ameli.
 2. (en)Amelia anterior.

ameli azmak

 1. Açgözlü olmak, hırslı olmak.
 2. Işi ters gitmek.

salih

 1. İyi davranış sahibi.
 2. Salahiyeti bulunan, yetkili.
 3. Elverişli, iyi, uygun, yakışır.
 4. Yetkisi hakkı olan.
 5. Dinin buyruklarına uygun harekette bulunan.
 6. Kara yılan.
 7. Büyük peygamberlerden olup Hicaz ile Şam arasında oturmuş olan Semud kavmine gönderilmişti. Semud kavmi Ad kavminden sonra Arap yarımadasında kuvvet ve ma'muriyet bulup küfür ve dalalete meyl ile putlara ibadet ediyorlardı. Salih (A.S.) kendilerini hak dine davet etmiş ise de, inanmayıp kendisinden mu'cize istemeleri üzerine; Allah, bir kayadan bir dişi deve çıkarmış ve deve derhal yavrulamış; bu hayvanla yavrusuna bakılması Salih Peygamber tarafından kavmine tavsiye olunduğu halde, bunlar deveyi dahi öldürdüklerinden Allah'ın gazabına uğramışlardı. İmana gelen küçük bir kısmın gerisi, mahv ve helak olmuştu. Hz. Salih (A.S.), bir rivayette Mekke'ye ve bir rivayette de Kudüs'e çekilip orada vefat etmiştir. Enbiya-i Arab'dan olduğu halde Tevrat'ta zikredilmiştir.
 8. Dinin emir ve yasaklarına uyan, iyi ahlak sahibi, muttaki.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ameli anteriyorameli azmakameli cebriyeameli kalilameli kesirameliameli posteriyörameli talihameli uhrevıameliaamelamel olmakamel vermekamelanosisamelanoticsalihsalihasalihatsalihlisalihotrasalihunsali halsalibsalibesalibei külliyesalibiyesalsal ammoniacsal balıkçılığısal ile taşımaksal kullanmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın