alemi ceberut ne demek?

 1. Alem-I azamet ve kudret. (Bununla alem-i esma ve sıfat kasdolunur. Muhakkıkların ekserisine göre bu, alem-i evsattır. Yani üstte olan Lahut alemi ile altta bulunan melekut alemi arasındaki alem. Amiriyyet-i umumiyyeyi muhit olan berzahtır. Ceberut, ibranice "kudret" manasındadır). (Osmanlıca'da yazılışı: âlem-i ceberut)

alemi asgar

 1. Daha küçük alem. En küçük alem. (Osmanlıca'da yazılışı: âlem-i asgar)

alemi berzah

 1. Berzah alemi. Kabir alemi. (Bak: Kabr)(Alem-i ziya, alem-i hararet, alem-i hava, alem-i kehriba, alem-i elektrik, alem-i cezb, alem-i esir, alem-i misal, alem-i berzah gibi alemler arasında müzahame ve yer darlığı yoktur. Bu alemler, hepsi de, ihtilalsiz, müsademesiz küçük bir yerde içtima ederler. M.N.)(Nass-ı Kur'anla, şühedanın, ehl-i kuburun fevkinde bir tabaka-i hayatları vardır. Evet şüheda, hayat-ı dünyevilerini tarik-ı hakta feda ettikleri için, Cenab-ı Hak kemal-i kereminden onlara hayat-ı dünyeviyeye benzer, fakat kedersiz, zahmetsiz bir hayatı Alem-i Berzahta onlara ihsan eder. Onlar kendilerini ölmüş bilmiyorlar... Yalnız kendilerinin daha iyi bir aleme gittiklerini biliyorlar... Kemal-i saadetle mütelezziz oluyorlar.. Ölümdeki firak acılığını hissetmiyorlar. Ehl-i kuburun çendan ruhları bakidir, fakat kendilerini ölmüş biliyorlar. Berzahta aldıkları lezzet ve saadet, şühedanın lezzetine yetişmez. Nasılki, iki adam bir rü'yada Cennet gibi bir güzel saraya girerler. Birisi rü'yada olduğunu bilir. Aldığı keyf ve lezzet pek noksandır. "Ben uyansam şu lezzet kaçacak" diye düşünür. Diğeri rü'yada olduğunu bilmiyor, hakiki lezzet ile hakiki saadete mazhar olur.İşte Alem-i Berzahtaki emvat ve şühedanın hayat-ı berzahiyyeden istifadeleri, öye farklıdır. Hadsiz vakıatla ve rivayatla şühedanın bu tarz-ı hayata mazhariyetleri ve kendilerini sağ bildikleri sabit ve kat'idir. Hatta Seyyidüşşüheda olan Hazret-i Hamza (R.A.), mükerrer vakıatla kendine iltica eden adamları muhafaza etmesi.. ve dünyevi işlerini görmesi ve gördürmesi gibi çok vakıatla, bu tabaka-i hayat tenvir ve isbat edilmiş. M.) (Osmanlıca'da yazılışı: âlem-i berzah)

ceberut

 1. Yeni Eflatuncu filozoflar ile işraki felsefesine tabi olan mutasavvıflara verilen ad.
 2. Büyüklük, hakimlik, kudret, celadet.
 3. Tasavvufta Allah'a varmanın üçüncü basamağı.
 4. Allah'ın her şeyin üstünde olan kudreti.
 5. Acımasız, merhametsiz, zorba.
 6. Merhametsizlik, zorbalık.
 7. İbranice "kudret" anlamına gelmektedir.
 8. Allah'ın büyüklüğü, Allah'ın yüce kudreti.
 9. Aşırı büyüklük, pek ziyade kibir.
 10. Ululuk, kudret, icbar, zorlama.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alemi asgaralemi berzahalemi ekberalemi emiralemi ervahalemi esbabalemi fanialemi gaybalemi habalemi islamalemalem olmakalem tipalem yapanalem yapmakceberutceberceberrutcebecebe atmakcebe indirmekcebe koymakcebealpcebcebabirecebaecebancebanet
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın