alemi gayb ne demek?

  1. Zahir duygularımızla bilinemeyen ve ervah ve meleklere, cinlere mahsus olan alem. Mazi ve müstakbeldeki mahlukatın manevi hayatlarının alemi.(Her şeyin batını zahirinden daha ali, daha kamil, daha latif, daha güzel, daha müzeyyen olduğu gibi; hayatça daha kavi, şuurca daha tamdır. Ve zahirde görünen hayat, şuur, kemal vesaire ancak batından zahire süzülen zaif bir tereşşuhdur. Yoksa batın camid, meyyit olup da ilim ve hayatı dışarıya vermiş olduğuna zehaba ihtimal yoktur. Evet karnın "miden", evinden; cildin, gömleğinden; ve kuvve-i hafızan, senin kitabından nakş ve intizamca daha yüksek ve daha gariptir. Binaenaleyh, alem-i melekut, alem-i şehadetten; alem-i gayb, dünya ve ahiretten daha ali ve daha yüksektir. Maalesef nefs-i emmare, heva-i nefs ile baktığı için zahiri hayatlı, ünsiyetli bir perde gibi meyyit ve zulmetli ve vahşetli zannettiği batın üstüne serilmiş olduğunu görüyor. M.N.) (Osmanlıca'da yazılışı: âlem-i gayb)

alemi asgar

  1. Daha küçük alem. En küçük alem. (Osmanlıca'da yazılışı: âlem-i asgar)

alemi berzah

  1. Berzah alemi. Kabir alemi. (Bak: Kabr)(Alem-i ziya, alem-i hararet, alem-i hava, alem-i kehriba, alem-i elektrik, alem-i cezb, alem-i esir, alem-i misal, alem-i berzah gibi alemler arasında müzahame ve yer darlığı yoktur. Bu alemler, hepsi de, ihtilalsiz, müsademesiz küçük bir yerde içtima ederler. M.N.)(Nass-ı Kur'anla, şühedanın, ehl-i kuburun fevkinde bir tabaka-i hayatları vardır. Evet şüheda, hayat-ı dünyevilerini tarik-ı hakta feda ettikleri için, Cenab-ı Hak kemal-i kereminden onlara hayat-ı dünyeviyeye benzer, fakat kedersiz, zahmetsiz bir hayatı Alem-i Berzahta onlara ihsan eder. Onlar kendilerini ölmüş bilmiyorlar... Yalnız kendilerinin daha iyi bir aleme gittiklerini biliyorlar... Kemal-i saadetle mütelezziz oluyorlar.. Ölümdeki firak acılığını hissetmiyorlar. Ehl-i kuburun çendan ruhları bakidir, fakat kendilerini ölmüş biliyorlar. Berzahta aldıkları lezzet ve saadet, şühedanın lezzetine yetişmez. Nasılki, iki adam bir rü'yada Cennet gibi bir güzel saraya girerler. Birisi rü'yada olduğunu bilir. Aldığı keyf ve lezzet pek noksandır. "Ben uyansam şu lezzet kaçacak" diye düşünür. Diğeri rü'yada olduğunu bilmiyor, hakiki lezzet ile hakiki saadete mazhar olur.İşte Alem-i Berzahtaki emvat ve şühedanın hayat-ı berzahiyyeden istifadeleri, öye farklıdır. Hadsiz vakıatla ve rivayatla şühedanın bu tarz-ı hayata mazhariyetleri ve kendilerini sağ bildikleri sabit ve kat'idir. Hatta Seyyidüşşüheda olan Hazret-i Hamza (R.A.), mükerrer vakıatla kendine iltica eden adamları muhafaza etmesi.. ve dünyevi işlerini görmesi ve gördürmesi gibi çok vakıatla, bu tabaka-i hayat tenvir ve isbat edilmiş. M.) (Osmanlıca'da yazılışı: âlem-i berzah)

gayb

  1. Görünmeyen, belirsiz.
  2. Gizli olan.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alemi asgaralemi berzahalemi ceberutalemi ekberalemi emiralemi ervahalemi esbabalemi fanialemi habalemi islamalemalem olmakalem tipalem yapanalem yapmakgaybgaybanagaybaşinagaybbıngaybdangaybetgaybıgaybigaybubetgaybubet etmekgaygay birdgay doggay festivitygay lussac kanunu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın