sünusı ne demek?

  1. (Seyyid Muhammed bin Ali) (Hi: 1206 - 1276) Şazeli (Şazili) Tarikatının sonradan teşekkül eden kollarından birisinin kurucusudur. Cezayir'in büyük velilerindendir. Memleketinin bir çok yerlerini ve Mekke-i Mükerreme'yi ziyaret etmiş; Mısır'da, Bingazi'de tederrüsle iştigal etmiştir. Bingazi'de zaviye te'sis etmiş, ibadette ve tedriste bir çok hizmetleri ile büyük çapta muvaffak olmuştur. Vefatından evvel bir mağarayı makarr ittihaz etmiş, dar-ı bekaya irtihalinden sonra oğlu Muhammed Mehdi (Seyyid), halefi olmuştur. Muhammed Mehdi evlad bırakmadığından kendisinden sonra meşihat seccadesinde biraderzadesi Seyyid Ahmed Es-sünusi bin Es-seyyid Ahmed-üş-Şerif bin Es-seyyid Muhammed Es-sünusi oturmuştur. Müşarünileyh Birinci Cihan Harbinin sonlarında Bingazi'den gelen Saltanat tebeddülünde son Osmanlı Padişahı VI. Mehmed Vahidüddin'in kılıç alayında yeni Padişaha kılınç kuşatmış olan son Sünusi şeyhidir. (R.A.) (Kamus-ul A'lamdan) (Osmanlıca'da yazılışı: sünusî)

sünud

  1. Dayanmak, güvenmek, itimad.

sünuh

  1. (C.: Sünuhat) Çok düşünmeden akla ve kalbe gelen mana.
  2. Fasid ve mütegayyer olmak. Bozulmak ve değişmek. (Osmanlıca'da yazılışı: sünuh (senâha))

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sünudsünuhsünuhatsünuhisünunsünaısünaiyesünatsünbadesünbazih
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın