kafirleşme ne demek?

 1. Kâfir gibi olma.

kafir

 1. Tanrı'nın varlığını yadsıyan (kimse)
 2. Tanrı'nın varlığını ve birliğini inkâr eden kimse.
 3. Genellikle Müslüman olmayanlara verilen ad
 4. Hak dine inanmayan. Mümin karşıtı.
 5. Acımasız, zalim kimse.
 6. Hakkı görmeyen ve örten. İyilik bilmeyen. Allah'ı inkar eden. Dinsiz. İmanın esaslarına veya bunlardan birine inanmayan. Mülhid.(Arkadaş! İman, bütün eşya arasında hakiki bir uhuvveti, irtibatı, ittisali ve ittihad rabıtalarını te'sis eder.Küfür ise, bürudet gibi bütün eşyayı birbirinden ayrı gösterir ve birbirine ecnebi nazarıyla baktırır. Bunun içindir ki, mü'minin ruhunda adavet, kin, vahşet yoktur. En büyük bir düşmaniyle bir nevi kardeşliği vardır. Kafirin ruhunda hırs, adavet olduğu gibi nefsini iltizam ve nefsine itimadı vardır. Bu sırra binaendir ki, dünya hayatında bazan galebe kafirlerde olur. Ve keza kafir, dünyada hasenatının mükafatını (filcümle) görür. Mü'min ise, seyyiatının cezasını görür.Bunun için dünya kafire Cennet (yani ahirete nisbeten), mü'mine Cehennemdir. (Yani saadet-i ebediyesine nisbeten). Yoksa dünyada dahi mü'min yüz derece ziyade mes'uttur, denilmiştir.Ve keza iman, insanı ebediyyete, Cennet'e layık bir cevhere kalbeder. Küfür ise ruhu, kalbi söndürür. Zulmetler içinde bırakır. Çünkü, iman, kabuğunun içerisindeki "lübb"ü gösterir. Küfür ise, lübb ile kabuğu tefrik etmez. Kabuğu aynen "lübb" bilir ve insanı cevherlik derecesinden kömür derecesine indirir. M.N.) (Osmanlıca'da yazılışı: kâfir)
 7. (en)One of a race inhabiting Kafiristan in Central Asia.
 8. (en)Member of the Kafir people in northeastern Afghanistan.
 9. (en)Unbeliever.
 10. (en)Ungodly.

kafirleşmek

 1. Kâfir gibi olmak.

kafirlik

 1. Kâfir olma durumu.
 2. Kâfir olma durumu.
 3. (en)Infidelity.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kafirleşmekkafirlikkafirkafir karlağucukafiranekafirekafiri nimet
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın