kurbiyet ne demek?

  1. Manen Allah'a yakın olmak.
  2. Vesile.
  3. Yakınlık.
  4. (en)Affinity

kurbiyyet

  1. Yakınlık kazanmak. Yakınlık. Bir şeye kendi gayretiyle yakınlaşmak. (Bak: Akrebiyyet)(Sahabelerin kurbiyet-i İlahiyye noktasındaki makamlarına velayet ayağıyla yetişilmez. Çünki: Cenab-ı Hak bize akrebdir ve herşeyden daha ziyade yakındır. Biz ise, ondan nihayetsiz uzağız. O'nun kurbiyetini kazanmak iki surette olur.Birisi: Akrebiyetin inkişafiyledir ki, nübüvvetteki kurbiyet ona bakar ve nübüvvet veraseti ve sohbeti cihetiyle sahabeler o sırra mazhardırlar.İkinci Suret: Bu'diyetimiz noktasında kat-ı meratib edip bir derece kurbiyete müşerref olmaktır ki, ekser seyr-i süluk-u velayet ona göre ve seyr-i enfüsi ve seyr-i afaki bu suretle cereyan ediyor. İşte, birinci suret sırf vehbidir, kesbi değil, incizabdır, cezb-i Rahmanidir ve mahbubiyettir. Yol kısadır, fakat çok metin ve çok yüksektir ve çok halistir ve gölgesizdir. Diğeri kesbidir, uzundur, gölgelidir. Acaib harikaları çok ise de, kıymetçe, kurbiyyetçe evvelkisine yetişemez. Mesela: Nasıl ki dünkü güne bugün yetişmek için iki yol var. Birincisi: Zamanın cereyanına tabi olmıyarak, bir kuvvet-i kudsiye ile, fevkaz-zaman çıkıp, dünü bugün gibi hazır görmektir. İkincisi: Bir sene kat'-ı mesafe edip, dönüp dolaşıp, düne gelmektir; fakat, yine dünü elde tutamıyor; onu bırakıp gidiyor. Öyle de, zahirden hakikata geçmek iki suretledir. Biri: Doğrudan doğruya hakikatın incizabına kapılıp, tarikat berzahına girmeden, hakikatı, ayn-ı zahir içinde bulmaktır. İkincisi: Çok meratibden seyr-i süluk suretiyle geçmektir. Ehl-i velayet, çendan fena-i nefse muvaffak olurlar, nefs-i emmareyi öldürürler. Yine sahabeye yetişemiyorlar. Çünki, sahabelerin nefisleri tezkiye ve tathir edildiğinden; nefsin mahiyetindeki cihazat-ı kesire ile, ubudiyetin envaına ve şükür ve hamdin aksamına daha ziyade mazhardırlar. Fena-i nefisten sonra, ubudiyet-i evliya besatet peyda eder. S.)

kurbi derece

  1. Ölen bir kimseye yakınlık derecesi. (Osmanlıca'da yazılışı: kurb-i derece)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kurbiyyetkurbi derecekurbi hüdakurbi mesafekurbi nübüvvetkurbi velayetkurbkurbakurbacıkkurbaga karidesikurbağa
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın