kizb ne demek?

  1. Yalan. Yalan söyleme. (Sıdkın zıddı)(Kizb, küfrün esasıdır. Kizb, nifakın birinci alametidir. Kizb, Kudret-i İlahiyyeye bir iftiradır. Kizb, Hikmet-i Rabbaniyyeye zıddır. Ahlak-ı aliyeyi tahrib eden kizbtir. Alem-i İslamı zehirlendiren, ancak kizbtir. Alem-i beşerin ahvalini fesada veren, kizbtir. Nev-i beşeri kemalattan geri bırakan, kizbtir. Müseylime-i kezzab ile emsalini alemde rezil ve rüsva eden, kizbdir. İşte bu sebeblerden dolayıdır ki; bütün cinayetler içinde tel'ine, tehdide tahsis edilen, kizbdir...Sual: Bir maslahata binaen kizbin caiz olduğu söylenilmektedir...Öyle midir?Cevab : Evet, kat'i ve zaruri bir maslahat için bir mesağ-ı şer'i vardır. Fakat hakikate bakılırsa, maslahat dedikleri şey batıl bir özürdür. Zira usul-ü şeriatta tekarrur ettiği vechile, mazbut ve miktarı muayyen olmıyan bir şey hükümlere illet ve medar olamaz; çünki, mikdarı bir had altına alınmadığından su-i istimale uğrar. Maahaza, bir şeyin zararı menfaatına galebe ederse, o şey mensuh ve gayr-i muteber olur. Maslahat, o şeyi terk etmekte olur. Evet, alemde görünen bu kadar inkılablar ve karışıklıklar, zararın özür telakki edilen maslahata galebe etmesine bir şahiddir. Fakat kinaye veya ta'riz suretiyle yani gayr-i sarih bir kelime ile söylenilen yalan, kizbden sayılmaz. İ.İ.)

kizbere

  1. Baldırıkara adı verilen ot.

kizbi

  1. Hatalı, yalan dolan.
  2. Esası olmayan.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kizberekizbikizkiz çocukkizakizak çeken köpek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın