imkanı zihnı ne demek?

  1. Bir şeyin mümkün olabileceğini zihinle düşünmek.(Vesveseli adam imkan-ı zati ile imkan-ı zihniyi birbiriyle iltibas eder. Yani, bir şeyi zatında mümkün görse, o şeyi zihnen dahi mümkün ve aklen meşkuk tevehhüm eder. Halbuki, İlm-i Kelam'ın kaidelerindendir ki; imkan-ı zati ise, yakin-i ilmiye münafi değil ve zaruret-i zihniyyeye zıddiyyeti yoktur. Mesela: Şu dakikada Karadeniz'in yere batması zatında mümkündür ve o imkan-ı zati ile muhtemeldir. Halbuki yakinen o denizin yerinde olduğunu hükmediyoruz. Şüphesiz biliyoruz ve o ihtimal-i imkani ve o imkan-ı zati bize şek vermez, bir şüphe getirmez, yakinimizi bozmaz. Mesela: Şu güneş zatında mümkündür ki, bugün gurub etmesin veya yarın tulu' etmesin. Halbuki bu imkan, yakinimize zarar vermez, şüphe getirmez. İşte bunun gibi, mesela: Hakaik-ı imaniyeden olan hayat-ı dünyeviyenin gurubuna ve hayat-ı uhreviyyenin tuluuna, imkan-ı zati cihetinde gelen vehimler, yakin-i imaniye zarar vermez. Hem "la ibrete li-l-ihtimali-l-gayri-n-naşi an delilin" yani: "Bir delilden neş'et etmeyen bir ihtimalin hiç ehemmiyeti yoktur" olan kaide-i meşhure, hem usul-üd din, hem usul-ü fıkhın kaide-i mukarreresindendir. S.) (Osmanlıca'da yazılışı: imkân-ı zihnî)

imkanı zatı

  1. Vukuu mümkün olan iş. Bir şeyin, aslında mümkün olması. (Osmanlıca'da yazılışı: imkân-ı zâtî)

imkanı adı

  1. Zatında daima mümkün olan. Her zaman olabilen. Olmasında bir mania bulunmayan. (Osmanlıca'da yazılışı: imkân-ı âdî)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

imkanı zatıimkanı adıimkanı aklıimkanı olmakimkanı örfıimkanı vehmıimkanı yokimkanimkan tanımakimkan vermekimkanatzihnı amillerzihnı bozuklukzihnı büyüme münhanisizihnı faaliyetzihnı inkişafzihnı melekelerzihnı mükemmellikzihnı tekamülzihnı tereddizihne aitzihnenzihnen çok çalışmakzihafzihamzihayatzihinzihin açıcı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın