devlet ne demek?

Kökeni: Arapça

 1. Sınırları belirli bir yurt ve türe düzeni içinde, ülküdeş insanların topluca ve kamu yararını sağlamak amacıyle örgütlenerek kurdukları ve benzeri topluluklarca bağımsız ve siyasal kişiliği tanınmış birlik.
 2. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık.
 3. Toprak bütünlüğü ve siyasal örgütü olan bir ulusun oluşturduğu hukuksal varlık.
 4. Bir hükumet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk.
 5. Büyük aşama, orun, mevki.
 6. Devletin yönetim organları

  Devlet hizmetinde epeyce ileride sayılanlardan olsa gerek.

  M. Ş. Esendal
 7. Büyüklük, mevki.
 8. Büyük mutluluk.
 9. Kut, talih.
 10. Mutluluk.

  Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi / Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.

  Muhibbî
 11. Talih.
 12. Sınırları belli olan bir memleketin sahibi olan insanların kurduğu siyasi, hukuki, idari mahiyetteki merkezi teşkilat. Devlet, teşekkül tarzı, takip ettiği esas siyaset, temsil ettiği hakimiyet ve iktidarın mahiyeti bakımından çeşitlere ayrılır:1- Kapitalist Devlet: İktisadi siyasete, şahsi mülkiyet, şahsi teşebbüs ve serbest rekabete dayanan, iktidar ve hakimiyetin kapitalist sınıfın elinde bulunduğu devlet şeklidir.2- Sosyalist ve Komünist Devlet : Şahsi mülkiyeti ortadan kaldıran, yerine işçi sınıfı adına devlet mülkiyetini ikame eden, işçi sınıfı hakimiyeti namı ile komünist partisi diktatörlüğünü getiren devlet şeklidir.Bu iki devlet şeklinin iktisad siyasetleri ile siyasi iktidar ve hakimiyet anlayışları farklı olmakla beraber devlet idaresinde dine yer vermemekte birleşirler.3- Faşist Devlet: Menfi milliyet ve unsuriyet fikrini siyasette hakim kılan, şahsi teşebbüse müsaade eden; fakat devletin vesayeti ve hakimiyeti altına alan, meslek zümreleri adına iktidar ve hakimiyeti tek parti ve şefinin eline veren devlet şeklidir.4- Teokratik Devlet: Hakimiyet ve iktidarın, ruhban sınıfının elinde bulunduğu bir devlet şeklidir. Daha çok Hristiyan aleminde asırlar boyunca bu devlet şekli cemiyet ve milletlere hükmetmiş, fakat tahrif edilmiş İncil'e sahib oldukları ve İlahi iktidar ve hakimiyet yerine ruhban sınıfının hakimiyet ve iktidarını ikame ettikleri için, insanın fıtratındaki hakikatı taharri ve hürriyet fikri galebe çalarak bu devlet ve idare şekli Fransız ihtilaliyle yıkılmış, fakat ihtilalciler ve muakibleri beşeriyeti yeniden ıztırablara duçar eden kapitalist, sosyalist ve faşist sistemlerden başka birşey getirememişlerdir. Çünki hareket ve istinad noktaları beşeri fikir ve ölçüler olup materyalist (maddeci) dünya görüşlerinin zaruri neticesi olarak teavün yerine cidal; hak yerine kuvvet; iktisat yerine ihtiyaçları tezyid ve tahrik ettiklerinden beşeriyetin huzur ve saadetlerini bozdular.5- İslam Devleti: İktidar ve hakimiyeti milliyet ve unsuriyet, yahut içtimai sınıflarda veya ruhban sınıfında değil; yalnız Allah'ta kabul eder. Halkı veya siyasi temsilcisi olan kişiyi yahut meclisleri, İlahi iktidar ve hakimiyetin tatbikçi memurları olarak kabul eder.(Zaman-ı sabıkta revabıt-ı içtima ve levazım-ı taayyüş ve fevaid-i medeniyet o kadar tekessür ve teşa'ub etmediğinden, bazı kalil adamların fikri, devletin idaresine yarı kafi gibi idi. Amma bu zamanda revabıt-ı içtima o kadar tekessür etmiş ve levazım-ı taayyüş o derece taaddüt etmiş ve semerat-ı medeniyet o kadar tefennün etmiş ki, ancak yalnız kalb-i millet hükmünde olan meclis-i meb'usan ve fikr-i ümmet makamında olan meşveret-i Şer'i ve seyf ve kuvvet-i medeniyet menzilinde bulunan hürriyet-i efkar o devleti taşıyabilir ve idare ve terbiye edebilir. R.N.)
 13. (en)State.
 14. (en)Governmental.
 15. (en)State, Commonwealth.
 16. (en)Official.
 17. (en)Political.
 18. (en)Government.
 19. (en)Commonweal.
 20. (en)Commonwealth.
 21. (en)The community.
 22. (en)Polity.
 23. (en)Prosperity.
 24. (en)Good luck.
 25. (en)The collectivity.
 26. (en)Nation.
 27. (en)Power.
 28. (fr)Etat

devlet adama ayağıyla gelmez

 1. Zenginlik ve talih kişiyi kendiliğinden gelip bulmaz, çalışıp çabalamakla elde edilir.

devlet adamı

 1. Devlet yönetiminde söz sahibi kişi.
 2. (en)Diplomat.
 3. (en)Government man.
 4. (en)Statesman.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

devlet adama ayağıyla gelmezdevlet adamıdevlet adamına yakışmayandevlet adına yapılan taahhütdevlet babadevlet bağışlarıdevlet bakanıdevlet bankasıdevlet başkanıdevlet başkanı karısıdevledevleddindevleşmedevleşmekdevleştirme
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın