corpus christi ne demek?

 1. Katolik yortusu

katolik

 1. Roma kilisesinin kendine verdiği ad.
 2. Hristiyanlığın mezheplerinden biri.
 3. Katolik mezhebinden olan kimse.
 4. Fr: Hıristiyanlardan bazılarınca Hz. İsa'nın (A.S.) vekili telakki ettikleri papanın reisliği altında Hıristiyanlıkta bir mezheb ve bu mezhabe bağlı olanlar.(Ehl-i bid'a, dinsizliklerine ve ilhadlarına şöyle bir bahane buluyorlar. Diyorlar ki: "Alem-i insaniyetin müteselsil hadisatına sebep olan Fransız ihtilal-i kebirinde, papazlara ve rüesa-yı ruhaniyeye ve onların mezheb-i hassı olan Katolik mezhebine hücum edildi ve tahrib edildi. Sonra çoklar tarafından tasvib edildi. Frenkler dahi, ondan sonra daha ziyade terakki ettiler?.."Elcevap: Bu kıyasın dahi, evvelki kıyaslar gibi farkı zahirdir. Çünkü: Fransızlarda, havas ve hükümet adamları elinde çok zaman din-i hıristiyani, bahusus Katolik mezhebi bir vasıta-i tahakküm ve istibdat olmuştu. Havas, o vasıta ile nüfuzlarını avam üzerinde idame ediyorlardı. Ve "serseri" tabir ettikleri avam tabakasında intibaha gelen hamiyet-perverlerini ve havas zalimlerin istibdadına karşı hücum eden hürriyet-perverlerin mütefekkir kısımlarını ezmeye vasıta olduğundan ve dörtyüz seneye yakın Frengistanda ihtilaller ile istirahat-ı beşeriyeyi bozmağa ve hayat-ı içtimaiyeyi zir ü zeber etmeğe bir sebep telakki edildiğinden; o mezhebe, dinsizlik namına değil, belki Hristiyanlığın diğer bir mezhebi namına hücum edildi. Ve tabaka-i avamda ve feylesoflarda bir küsmek, bir adavet hasıl olmuştu ki; malum hadise-i tarihiye vukua gelmiştir. Halbuki: Din-i Muhammedi (A.S.M.) ve Şeriat-ı İslamiyeye karşı; hiçbir mazlumun, hiçbir mütefekkirin hakkı yoktur ki, ondan şekva etsin. Çünkü onları küstürmüyor, onları himaye ediyor. Tarih-i İslam meydandadır. İslamlar içinde bir iki vukuattan başka dahili muharebe-i diniye olmamış. Katolik mezhebi ise, dörtyüz sene ihtilalat-ı dahiliyeye sebep olmuş. M.)
 5. (en)Catholik.
 6. (en)Papist.
 7. (en)Roman catholic.
 8. (en)Catholic.

corpus callosum

 1. Bkz. korpus kallosum
 2. Beyin büyük bileşiği
 3. Bkz. nasırlı cisim

corpus cavernosum

 1. Korpus kavernozum

Türetilmiş Kelimeler (bis)

corpus callosumcorpus cavernosumcorpus cavernosum clitoridiscorpus cavernosum peniscorpus cavernosum urethracorpuscorpus abomasicorpus adiposum extraperiorbitalecorpus adiposum intraperiorbitalecorpus albicanscorpulencecorpulencycorpulentcorpulentlycorparate entrycorporacorpora allatacorpora amylaceacorpora cardiacachristianchristian cemeterychristian churchchristian democracychristian democratic unionchristian doctrinechristian dogmachristian eijkmanchristian erachristian feastchristchrist childchrist nochrist siemens hastalığıchristadelphian
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın