NND Sözlük

Ana Sayfa > glikoz tolerans testi nedir, glikoz tolerans testi ne demek (glikoz tolerans testi nnd)

glikoz tolerans testi nedir, glikoz tolerans testi ne demek?

glikoz tolerans testi

 1. Kanda bulunan glikozun karaciğer tarafından alınmasını ve glikojene çevrilebilmesini ölçen bir karaciğer fonksiyon testi. Glukoz tolerans testi.

glikoz (nedir ne demek)

 1. Özellikle üzüm suyunda bulunan karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan şeker, üzüm şekeri (CH2-OH-(CHOH)4-CHO).
 2. Hayvan ve bitkilerde bulunan altı karbonlu aldoz yapısındaki monosakkaritlerden biri, üzüm şekeri, dekstroz.
 3. Hayvan ve bitkilerde bulunan altı karbonlu aldoz yapısındaki monosakkaritlerden biri, üzüm şekeri, dekstroz, kan şekeri, glukoz.
 4. Hayvan ve bitkilerde bulunan altı karbonlu basit şeker, dekstroz, glükoz, monosakkarit, üzüm şekeri.
 5. (en) Dextrose.
 6. (en) Glucose.
 7. (en) Glucose, dextrose, grape sugar.
 8. (en) Glucose Biyo.
 9. (en) Corn syrup.

tolerans (nedir ne demek)

 1. Hoşgörü, müsamaha.
 2. İşlenmiş bir parçanın yapım ölçüsünde olabilecek özür payı.
 3. Ho--Sğo--Rü dözüm
 4. Kullanılan madde miktarını artırma eğilimi; bir kimyasal maddenin tekrarlanan dozlarından sonra, kimyasal maddeye karşı beklenen tepkideki azalma.
 5. Bk. oynama payı
 6. Bir işlemde izin verilen hata sınırı.
 7. Bir canlının bir ilacın devamlı kullanımına karşı koyma kapasitesi.
 8. Çok hücrelilerde ilaca karşı direnç.
 9. Aynı ilaçla başlangıçta sağlanan belli düzeydeki farmakolojik etkinin tekrar oluşturulması için giderek artan dozlarda ilaç kullanımı durumu.
 10. (en) Tolerance.
 11. (en) Tol.
 12. (en) Toleration.
 13. (en) Allowance.
 14. (en) Forbearance.
 15. (en) Complaisance.
 16. (en) Free play.
 17. (en) Latitude.
 18. (en) Margin.
 19. (en) Allowed variation.
 20. (en) Error margin.
 21. (en) Remedy allowance.
 22. (fr) Tol

oynama payı (nedir ne demek)

 1. Dizi üretimle yapılan birçok parçanın birbirine uyabilmesi için bir boyut üzerine konan yanılgı sınırı.
 2. (en) Tolerance.
 3. (al) Toleranz
 4. (fr) Tolérance

testi (nedir ne demek)

 1. Geniş gövdeli, dar boğazlı, emzikli veya emziksiz olabilen, toprak, cam, metal vb. maddelerden yapılan su kabı
  Örnek: Kamış duvarlı yığın yığın evler, tüten dumanlar, başlarında testilerle sudan dönen kızlar gördük. R. H. Karay
 2. Bu kabın alabileceği miktarda olan.
 3. (en) Cruse.
 4. (en) Earthenware jug.
 5. (en) Pitcher.
 6. (en) Crock.

test   US UK (nedir ne demek)

 1. Sınav.
 2. Bir kimsenin, bir topluluğun doğal veya sonradan kazanılmış yeteneklerini, bilgi ve becerilerini ölçmeye ve anlamaya yarayan sınama.
 3. Nesnel olarak değerlendirilebilen sınav sorularının tamamı
  Örnek: O gün üniversite test sınavında kazanamadığını öğrenmiştir. H. Taner
 4. Biyolojik bir işlevi veya değişmez bir niteliği incelenen bireyin tepkisi, örnek olarak alınan normal bireyinkiyle karşılaştırılarak ölçmeye ve değerlendirmeye yarayan yoklama
  Örnek: Bilimsel testler karganın attan daha zeki olduğunu saptayalı hanidir. H. Taner
 5. Bir hastalığın varlığını ve niteliğini anlamak için yapılan laboratuvar araştırması.
 6. Tecrübe.
 7. Deney.
 8. Kişilerin yetenek, bilgi ve becerileri ile anıklıklarını ölçmeye yarayan herhangi bir araç ya da yöntem.
 9. Zihinsel bir çalışmanın niteliğini belirtmek ve saptamak amacıyla yapılan
 10. Nesnel olarak değerlendirilebilen sınav sorularının tümüne verilen ad.
 11. Sınav. (Not: Fr., İng.test karşılığı Ruhbilim Terimleri Sözlüğü'nde ölçer terimi önerilmiştir.)
 12. (en) Cupel or cupelling hearth in which precious metals are melted for trial and refinement.
 13. (en) Examination or trial by the cupel; hence, any critical examination or decisive trial; as, to put a man's assertions to a test.
 14. (en) Means of trial; as, absence is a test of love.
 15. (en) That with which anything is compared for proof of its genuineness; a touchstone; a standard.
 16. (en) Discriminative characteristic; standard of judgment; ground of admission or exclusion.
 17. (en) Judgment; distinction; discrimination.
 18. (en) Reaction employed to recognize or distinguish any particular substance or constituent of a compound, as the production of some characteristic precipitate; also, the reagent employed to produce such reaction; thus, the ordinary test for sulphuric acid is the production of a white insoluble precipitate of barium sulphate by means of some soluble barium salt.
 19. (en) To refine, as gold or silver, in a test, or cupel; to subject to cupellation.
 20. (en) To put to the proof; to prove the truth, genuineness, or quality of by experiment, or by some principle or standard; to try; as, to test the soundness of a principle; to test the validity of an argument.
 21. (en) To examine or try, as by the use of some reagent; as, to test a solution by litmus paper.
 22. (en) Witness.
 23. (en) To make a testament, or will.
 24. (en) The external hard or firm covering of many invertebrate animals.
 25. (en) Measuring instrument for assessing and documenting student learning The traditional test is a single-occasion, timed exercise.
 26. (en) Method of determining performance by exercising or operating a system or item using instrumentation or special test equipment that is not an integral part of the item being tested.
 27. (en) Cross - A cross of a dominant with homozygous recessive; used to determine whether the dominant is homozygous or heterozygous If two or more genes are involved, the test cross is used to determine the linkage relationship between the different genes.
 28. (en) Set of questions or situations designed to permit an inference about what an examinee knows or can do in an area of interest.
 29. (en) Collection of questions that may be divided into subtests that measure abilities in an area or in several areas.
 30. (en) The process of exercising a product to identify differences between the expected and actual behavior.
 31. (en) Device or technique used to measure the performance, skill level, or knowledge of a learner on a specific subject matter It usually involves quantification of results-- a number that represents an ability or characteristic of the person being tested.
 32. (en) Set of questions or situations designed to ascertain what an examinee knows or can do.
 33. (en) Standardisation and controlled method for measuring abilities, knowledge or personality of applicants based on a sample of behaviour.
 34. (en) Check , test.
 35. (en) Test.
 36. (en) Testing.
 37. (en) Quiz.
 38. (en) Trial.
 39. (en) The outer integument of a seed; the episperm, or spermoderm.
 40. (en) The act of testing something; 'in the experimental trials the amount of carbon was measured separately'; 'he called each flip of the coin a new trial' the act of undergoing testing; 'he survived the great test of battle'; 'candidates must compete in a trial of skill' any standardized procedure for measuring sensitivity or memory or intelligence or aptitude or personality etc; 'the test was standardized on a large sample of students' a hard outer covering as of some amoebas and sea urchins undergo a test; 'She doesn't test well' determine the presence or properties of achieve a certain score or rating on a test; 'She tested high on the LSAT and was admitted to all the good law schools' put to the test, as for its quality, or give experimental use to; 'This approach has been tried with good results'; 'Test this recipe' show a certain characteristic when tested; 'He tested positive for HIV'.
 41. (en) Proof drive.
 42. (en) Any standardized procedure for measuring sensitivity or memory or intelligence or aptitude or personality etc; 'the test was standardized on a large sample of students'.
 43. (en) The act of testing something; 'in the experimental trials the amount of carbon was measured separately'; 'he called each flip of the coin a new trial'.
 44. (en) The act of undergoing testing; 'he survived the great test of battle'; 'candidates must compete in a trial of skill'.
 45. (en) Trying something to find out about it; 'a sample for ten days free trial'; 'a trial of progesterone failed to relieve the pain'.
 46. (en) Set of questions or exercises evaluating skill or knowledge; 'when the test was stolen the professor had to make a new set of questions'.
 47. (en) Hard outer covering as of some amoebas and sea urchins.
 48. (en) Put to the test, as for its quality, or give experimental use to; 'This approach has been tried with good results'; 'Test this recipe'.
 49. (en) Test or examine for the presence of disease or infection; 'screen the blood for the HIV virus'.
 50. (en) Examine someone's knowledge of something; 'The teacher tests us every week'; 'We got quizzed on French irregular verbs'.
 51. (en) Show a certain characteristic when tested; 'He tested positive for HIV'.
 52. (en) Achieve a certain score or rating on a test; 'She tested high on the LSAT and was admitted to all the good law schools'.
 53. (en) Determine the presence or properties of.
 54. (en) Undergo a test; 'She doesn't test well'.
 55. (en) Test message, usually posted by newbies Test messages should only be sent to newsgroups specifically designed for this purpose, such as misc test Warning: put 'Ignore' in your test message's subject or body, unless you want lots of automatically generated response mail.
 56. (en) An activity in which a system or component is executed under specified conditions, the results are observed or recorded and an evaluation is made of some aspect of the system or component To conduct an activity as in A set of one or more test cases A set of one or more test procedures A set of one or more test cases and procedures.
 57. (en) Test is a measure that provides information about a person's knowledge, skill, competence, or behavior Tests or 'assessments' are often used to monitor education systems for public accountability, help improve instructional practices, evaluate program effectiveness, measure student achievement, and assess students' mastery of skills.
 58. (en) Procedure or action taken to determine under real or simulated conditions the capabilities, limitations, characteristics, effectiveness, reliability, or suitability of a material, device, system, or method.
 59. (en) The act of activating one or more sensors, devices, controls, communicating devices, or other components of an alarm system in an effort to confirm proper operation of the equipment.
 60. (en) Discipline in the software-engineering process whose purpose is to integrate and test the system n an instance of a given test case v To execute a test.
 61. (en) Period of time in which a number of cases are completed for analysis and management decisions as to whether or not a particular project or program is viable.
 62. (en) Crucial part of program development in which program behavior is exercised in an attempt to find failures, or bugs 2 In a conditional statement, another name for the boolean expression known as the condition.
 63. (en) Method for collecting data 2 A procedure for critical evaluation.
 64. (en) Any procedure designed to obtain, verify, or provide data for the evaluation of a system, service or product.
 65. (en) Formal measure of skill, announced in advance and requiring a substantial amount of time to complete For example, a test might include a reading passage with questions, a grammar section, and a series of words to use in sentences.
 66. ), (zool.) deniz kestanesi gibi hayvanların sert kabuğu.
 67. ), (f.) imtihan, tecrübe, muayene
 68. Ölçü, ayar
 69. Deney, tecrübe
 70. Maden arıtmada kullanılan pota
 71. Çözümleme, tahlil
 72. Tahlil için kullanılan ecza
 73. Tasfiye etmek
 74. Mihenge vurmak
 75. İmtihan etmek, tecrübe veya muayene etmek
 76. Denemek
 77. Prova etmek
 78. Çözümlemek, tahlil etmek
 79. Test yapmak, denemek, kontrol etmek, sınamak, analizini yapmak, yoklamak

kan (nedir ne demek)

 1. Atardamar ve toplardamarların içinde dolaşarak hücrelerde özümleme, yadımlama görevlerini sağlayan plazma ve yuvarlardan oluşmuş kırmızı renkli sıvı
  Örnek: Cebinden çıkardığı mendille ellerine bulaşan kanları silerek haykırdı. Ö. Seyfettin
 2. Soy.
 3. Hayvanlarda vücut boşluğu içinde ya da kapalı damarlar içerisinde dolaşan hücreler ile oksijen, karbondioksit, hormonlar, besin, boşaltım ve bağışıklık maddelerini taşıyan sıvı. Omurgalılarda oksijenin ve karbondioksitin taşınmasında görev yapan kırmızıkan hücreleri ile organizmanın savunmasında görev yapan beyazkan hücreleri vekanın pıhtılaşmasında görevli olankan pulcukları ve serumdan oluşur.
 4. Eritrosit, lokosit, trombosit, protein ve serumdan oluşan, pH'sı 7,35-7,45 arasında, yoğunluğu 1,056 g/mL olan karmaşık bir vucut sıvısı.
 5. Omurgalılarda oksijenin ve karbondioksitin taşınmasında görevli kırmızı kan hücreleri, organizmanın savunmasında görevli beyaz kan hücreleri ve kanın pıhtılaşmasında görevli olan kan pulcukları ve plazmadan oluşan sıvısal doku.
 6. Kan proteini, kıl, mide içeriği ve idrar vb. yabancı maddeden arındırılmış temiz, taze, bütün veya suyu alınmış hayvan kanının hızlı bir biçimde dondurulması veya soğutulmasıyla elde edilen ürün, hayvan kanı.
 7. (en) Strain.
 8. (en) To know; to ken.
 9. (en) See Khan.
 10. (en) Intuition For kan-intuition to work, one must experience a creative tension stemming from single-minded concentration on the work in progress This opens the way for a higher power, kami, to enter the process.
 11. (en) The Abysmal Trigram with direction north and number.
 12. (en) Haemal.
 13. (en) Swore.
 14. (en) Blood.
 15. (en) Claret.
 16. (en) Haemo-.
 17. (en) Hemo-.
 18. (en) Hema-.
 19. (en) Lineage.
 20. (en) Descent.
 21. (en) Family soy.
 22. (en) Gap3 package for computing Kan extensions of actions of categories by Anne Heyworth.
 23. (en) Head.
 24. (fr) Sang

karaciğer (nedir ne demek)

 1. Karın boşluğunun sağında bulunan, öd salgılayan, şeker depolayan, iri, açık kahverengi organ
  Örnek: Bu sefer de uzun parmaklarını karaciğer bölgesinde gezdirmeye başlar. H. Taner
 2. Omurgalı hayvanlarda öd salgılayan ve glikojen depo eden bir organ.
 3. Bazı omurgasız hayvanlarda bir sindirim bezi.
 4. Karı boşluğunun sağında ve ön tarafında yerleşmiş vücudun en büyük bezi. Ortalama atgillerde ve sığırda 5 kg., merkepte 2, 5 kg., köpekte 450 g. ağırlığındadır, hepar, yekur.
 5. (en) Hepatic.
 6. (en) Liver.
 7. (al) Leber
 8. (fr) Foie
 9. (la) Jecur Dgr.: Yun. hepar

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.018