NND Sözlük

Ana Sayfa > faaliyeti rububiyet nedir, faaliyeti rububiyet ne demek (faaliyeti rububiyet nnd)

faaliyeti rububiyet nedir, faaliyeti rububiyet ne demek?

faaliyeti rububiyet

 1. Allah'ın rububiyet faaliyeti ve icraatı.(Halik-ı Zülcelal hayret-nüma, dehşet-engiz bir surette bir faaliyet-i Rububiyetiyle, mevcudatı mütemadiyen tebdil ve tecdit ettiğinin bir hikmeti budur: Nasılki mahlukatta faaliyet ve hareket; bir iştiha, bir iştiyak, bir lezzetten, bir muhabbetten ileri geliyor. Hatta denilebilir ki: Herbir faaliyette, bir lezzet nev'i vardır; belki herbir faaliyet, bir çeşit lezzettir. Ve lezzet dahi, bir kemale müteveccihtir; belki bir nevi kemaldir. Madem faaliyet; bir kemal, bir lezzet, bir cemale işaret eder. Ve madem kemal-i mutlak ve Kamil-i Zülcelal olan Vacib-ül-Vücud, zat ve sıfat ve ef'alinde, bütün enva-ı kemalata cami'dir; elbette o Zat-ı Vacib-ül Vücud'un vücub-u vücuduna ve kudsiyetine layık bir tarzda ve istiğna-i zatisine ve gına-i mutlakına muvafık bir surette ve kemal-i mutlakına ve tenezzüh-ü zatisine münasip bir şekilde; hadsiz bir şefkat-i mukaddese ve nihayetsiz bir muhabbet-i münezzehesi vardır. Elbette o şefkat-i mukaddesen ve o muhabbet-i münezzeheden gelen hadsiz bir şevk-i mukaddes vardır. Ve o şevk-i mukaddesten gelen hadsiz bir sürur-u mukaddes vardır. Ve o sürur-u mukaddesten gelen, tabiri caiz ise, hadsiz bir lezzet-i mukaddese vardır. Ve elbette o lezzet-i mukaddese ile beraber; hadsiz onun merhameti cihetiyle faaliyet-i kudreti içinde, mahlukatının istidatları kuvveden fiile çıkmasından ve tekemmül etmesinden neş'et eden, o mahlukatın memnuniyetlerinden ve kemallerinden gelen Zat-ı Rahman ve Rahim'e ait, tabiri caiz ise, hadsiz memnuniyet-i mukaddese ve hadsiz iftihar-ı mukaddes vardır ki; hadsiz bir surette, hadsiz bir faaliyeti iktiza ediyor. Ve o hadsiz faaliyet dahi, hadsiz bir tebdil ve tağyir ve tahvil ve tahribi dahi iktiza ediyor ve o hadsiz tağyir ve tebdil dahi; mevt ve ademi, zeval ve firakı iktiza ediyor.Bir zaman, hikmet-i beşeriyenin masnuatın gayelerine dair gösterdiği faideler nazarımda çok ehemmiyetsiz göründü. Ve ondan bildim ki, o hikmet abesiyete gider. Onun için feylesofların ileri gidenleri, ya tabiat dalaletine düşer veya Sofestai olur veya ihtiyar ve ilm-i Sani'i inkar eder veya Halika "mucib-i bizzat" der. M.) (Osmanlıca'da yazılışı: faaliyet-i rububiyet)

faaliyet (nedir ne demek)

 1. Çalışkanlık, çalışma, canlılık, hareket
  Örnek: İstasyonda bir faaliyet vardı. A. Gündüz
 2. İşler durumda olma, etkinlik.
 3. İş görmek, çalışmak. Boş durmayış. (Osmanlıca'da yazılışı: fa'aliyet)
 4. (en) Action.
 5. (en) Bustle.
 6. (en) Activity.
 7. (en) Business.
 8. (en) Doing.
 9. (en) Doings.
 10. (en) Service.
 11. (en) Strenuousness.
 12. (en) Movement.
 13. (en) Play.
 14. (en) Working order.
 15. (en) Agency.
 16. (en) Energy.
 17. (en) Goings on.
 18. (en) Stir.

rububiyet (nedir ne demek)

 1. Cenab-I Hakk'ın her zaman her yerde her mahluka, muhtaç olduğu şeyleri vermesi, terbiye ve tedbir etmesi ve malikiyyeti ve besleyiciliği keyfiyyeti.

allah   US UK (nedir ne demek)

 1. Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyucusu olan, tek, yüce ve üstün varlık.
 2. Yaradan, Tanrı, Rab, Mevla.
 3. Bk. tanrı
 4. İnsanı, dünyayı, kainatı, görülen veya görülemiyen bütün varlıkların yaratıcı. Allah ezelidir; yani varlığının başlangıcı yoktur, çünki yaratılmamıştır ve varlığı devamlıdır, sonsuzdur. Hiç bir şey yokken o yine vardı. Allah'ın ilmi, kudreti ve iradesi ve diğer sıfatları da sonsuzdur. O herşeyi ve hepimizi her an bilir ve görür. Allah'ı doğru olarak bilmek için ondört sıfatını doğru ve tam anlamıyla bilmek lazımdır. Allah ismi bu sıfatları da kapsar. Allah'ın müslümanlarca zikredilen 99 ismi vardır. Bu isimler, O'nu doğru olarak bilmemiz, Allah'ı daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Allah'a Tanrı demek çok yanlıştır. Allah isminin manasını ifade eden başka bir kelime hiç bir dilde yoktur. Tanrı sözü müslümanlıktan önceki Türklerin şamanizm denilen batıl dinlerinde güneş ilahı manasına gelen Tengri sözünün bugünkü dilde aldığı şeklidir.(Bütün Esma-i Hüsna'nın ifade ettiği manalar ile bütün sıfat-ı kemaliyeye Lafza-i Celal olan "Allah", bil'iltizam delalet eder. Sair ism-i haslar yalnız müsemmalarına delalet eder. Sıfatlara delaletleri yoktur. Çünki: Sıfatlar, müsemmalarına cüz olmadığı gibi aralarında lüzum-u beyyin de yoktur. Bu itibarla ne tazammunen ve ne iltizamen sıfatlara delaletleri yoktur. Amma Lafza-i Celal bil-mutabakat Zat-ı Akdese delalet eder. Zat-ı Akdes ile sıfat-ı kemaliyye arasında lüzum-u beyyin olduğundan, sıfatlara da bil-iltizam delalet der. Ve keza Uluhiyet ünvanı Sıfat-ı kemaliyyeyi istilzam etmesi ism-i has olan "Allah"ın da o sıfatı istilzam ettiğini istilzam ediyor. Ve keza, "Allah" kelimesi de, nefiyden sonra sıfatlar ile beraber düşünülür. Binaenaleyh, "La İlahe İllallah" kelamı, Esma-i Hüsnanın adedince kelamları tazammun ediyor. Bu itibarla, şu Kelime-i Tevhid kelamı delalet ettiği sıfatlar itibariyle bir kelam iken bin kelam oluyor. M.N.)
 5. (en) The Islamic name for God.
 6. (en) Father.
 7. (en) Godhead.
 8. (en) The name of the Supreme Being, in use among the Arabs and the Mohammedans generally.
 9. (en) Muslim name for the one and only God.
 10. (en) Arabic for GOD: if from earlier Semitic languages perhaps the God Before the birth of Muhammad, ALLah was known as a supreme, but not the sole, God Muhammad became aware, early in his life, of conflict between religions and of contest, therefore, between 'gods' From his experience in the cave of Mount Hira' Muhammad saw that if God is God, it is God that God must be: there cannot be division of God into separate or competing beings.
 11. (en) Supreme God in strictly monotheistic Islam.
 12. (en) God,' in Arabic.
 13. (en) This is an Arabic word which means 'the One True God' Muslims in the West use Allah and God interchangeably.
 14. (en) The one, supreme, and only God, the creator of the world and the universe The term 'Allah' is used by Muslims and many Arabic-speaking Christians alike to refer to the God of Abraham, Isaac, and Jacob whom adherents of Christianity, Islam, and Judaism worship Many Muslims use the name 'Allah' interchangeably with the name 'God ' We do recognize, however, that there are some differences in the personalities attributed to 'Allah' in the Qur'an, and 'God' in the Bible.
 15. (en) The Arabic word for god.
 16. (en) Allah is the Arabic word for God For Muslims, the word signifies the one true God Arabic-speaking Christians and Jews also often use the word Allah, with the exact meaning of God Muslims do not believe that Jesus is God; instead they respect him and follow his teachings in his capacity as one of God's many messengers to his people.
 17. (en) Arabic for God It derives from Ilah: God, but has the distinct notion that Allah is the true God, etymologically formed by the use of 'Al,' the Arabic definite article and 'Ilah;' and then combined into 'Allah.
 18. (en) The Muslim name for God used in the Holy Qur'an Allah [CE] is equivalent to the monotheistic God of the Hebrew scriptures and the pre-trinitarian God of Christianity.
 19. (en) The One Creator is known in Arabic and in Islam as Allah He is also known in other monotheistic religions as the Lord, God and Jehovah.
 20. (en) Allah is the Arabic name for the only creator of all existents.
 21. (en) The One True God, Creator of the Universe, and the only God to be worshipped Muslims believe that Allah is the same God worshipped by the Judeo-Christian prophets.
 22. (en) The Arabic name for God.
 23. (en) Arabic name for 'the God'.
 24. (en) Muslim name of God.
 25. (en) Arabic, Proper name of God.
 26. (en) God; the Greatest Name of God Literally 'The God' Allah designates the Source from which all things seen and unseen emanate and return The name encompasses all the Divine Names such as al-Awwal , al-Akhir , al-Zahir , al-Batin.
 27. (en) Is the proper name of God.
 28. (en) Derives from the word 'Ilah' which means 'the One deserving of all worship' All of Allah's creations have been ordained to call him by this name.
 29. (en) Lord.
 30. (en) Allah.
 31. (en) The creator.
 32. (en) The almighty.
 33. (en) The infinite.
 34. (en) King of kings.
 35. (en) The supreme.
 36. (en) The eternal.
 37. (en) The godhead.
 38. (en) The providence.
 39. (en) Heaven.
 40. (en) Allah' is the Arabic word for 'God'; it's not God's name.
 41. Allah

zülcelal (nedir ne demek)

 1. Tanrı.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.013