NND Sözlük

Ana Sayfa > bidat nedir, bidat ne demek (bidat nnd)

bidat nedir, bidat ne demek?

bidat

 1. İslam dininde Hz. Muhammed zamanından sonra ortaya çıkan değişik yargılar ve ilkeler.
 2. Sonradan türeyen şey.
 3. (Bid'a) Sonradan çıkarılan adetler. (Osmanlıca'da yazılışı: bid'at)

islam   US UK (nedir ne demek)

 1. Müslümanlık.
 2. İslamiyet.
 3. Muhammet Peygamberin ümmetinden olan kişi.
 4. (Selam. dan) İtaat, inkıyad, bir şeye teslimiyet. Din. (Osmanlıca'da yazılışı: islâm)
 5. (en) Islam literally means submission Contrary to popular belief, Islam was not introduced by the Prophet Muhammad Muhammad was in fact the last prophet in a line of prophets - the first of whom was Prophet Adam.
 6. (en) From the Arabic triliteral root SLM, 'submission' or 'surrender,' as well as 'peace;' thus, the religion called 'Islam' is grounded in the concept of peace in and through one's submission to the authority and will of Allah.
 7. (en) Arabic word meaning submission and the name for the religion founded under the leadership of the prophet Muhammad; it also denotes the Muslim community.
 8. (en) The name of the religion which was initiated by Muhammad early in the 7th century and which means surrender to Allah.
 9. (en) One of the three great monotheistic religions of the world Founded in the seventh century AD, Islam is also the most recent and, some would say, most vital The original meaning of 'Islam' is the acceptance of a view or a condition which previously was not accepted In the language of the Holy Qur'an, Islam means the readiness of a person to take orders from God and to follow them 'Muslim' is a word taken from the word Islam It applies to the person who is ready to take orders from God and follow them.
 10. (en) Submission'; the Muslim religion and the community of believers who have submitted themselves to Allah 'Submission'; the Muslim religion and the community of believers who have submitted themselves to Allah.
 11. (en) One of the three major world religions whose basis is monotheism, i e belief in one God Islam is a way of life that highlights willful and voluntary submission of one's heart and desires to God and a commitment to his guidance Literally, Islam means to make safe and secure and free from evil.
 12. (en) Islam is derived from the Arabic word for peace, and it is harmony and submission to the laws of Allah and thus the teachings of Islam are based on the nature of mankind Islam is a set of teachings that has been revealed by Allah to mankind The revelation of Islam has taken place, at various times, through different messengers of Allah such as Noah, Abraham, Moses, Jesus and finally Muhammad peace be upon them.
 13. (en) The Muslim religion of over one billion people who follow the teachings of the Prophet Muhammad and worship Allah.
 14. (en) The name of a religion Islam, a religion centered on the Qur'an, the word of God as passed through Muhammad, the Prophet of Islam Two major sects exist within Islam: the Sunni and Shi'i sects.
 15. (en) Arabic for 'submission,' the act of faith and surrender which defines the praxis of Muslims Also, the historic faith delivered through Muhammad and the ritual practice in contrast to the doctrinal system, iman.
 16. (en) The faith of Muslims It actually means 'surrender or submission to Allah'.
 17. (en) One of the world's main religions.
 18. (en) The religion of Muslims collectively which governs their civilization and way of life; the predominant religion of northern Africa, the Middle East, Pakistan and Indonesia.
 19. (en) The monotheistic religion of Muslims founded in Arabia in the 7th century and based on the teachings of Muhammad as laid down in the Koran; 'the term Muhammadanism is offensive to Muslims who believe that Allah, not Muhammad, founded their religion'.
 20. (en) Religion based on the teachings of Mohammed as preserved in the Koran and the Sunna.
 21. (en) Major world religion having its origins in 610 c e in the Arabian peninsula; meaning literally submission; based on prophecy of Muhammad.
 22. (en) The faith of followers of the 7th-Century prophet Muhammad Islam has more than 1 billion believers worldwide The nation with the largest Islamic population is Indonesia Like Christianity, Islam encompasses groups with wide-ranging interpretations and applications of Muhammad's teachings Islam means 'surrender.
 23. (en) Submission to Allah.
 24. (en) Religion preached by the Prophet Muhammad and practiced by Muslims In Arabic, it means 'surrender' or 'submission to the will of God.
 25. (en) Arabic word for submission.
 26. (en) The religion of the Moslems, based on the submission of the faithful to the will of Allah as this was revealed to the Prophet Mohammed and recorded in the Koran The adjectival form is Islamic.
 27. (en) Moslem.
 28. (en) Youngest and most starkly monotheistic of major world religion The Arabic word islam literally means 'surrender' or 'submission' As the name of the religion it is understood to mean 'surrender or submission to God' One who has thus surrendered is a Muslim In theory, all that is necessary for one to become a Muslim is to recite sincerely the short statement of faith known as the shahadah, which goes: There is no god but Allah, and Mohammed is his prophet Islam is much feared in the West because of the sometimes fanatical adherence of some of its members, many of whom have a propensity for violence and terrorist activity.
 29. (fr) Musulman
 30. İslam
 31. İslam alemi, islâmiyet
 32. İslam, İslam alemi

muhammed (nedir ne demek)

 1. Pek çok tekrar tekrar övülmüş, medhedilmiş mealinde bir isim olup ilk olarak Peygamberimize (A.S.M.) verilmiştir. (Allahımızın bütün insanlara son peygamberi olan Hz. Muhammed (A.S.M) Efendimiz, Arabistan'da Mekke-i Mükerreme şehrinde miladi 571 tarihinde dünyaya teşrif etmişlerdir.Fahr-i Alem Efendimiz, Kureyş kabilesinden ve Haşim ailesindendir. Muhterem pederinin adı Abdullah, dedesinin adı Abdülmuttalib, validesinin adı ise Amine'dir.Peygamberimizin (A.S.M.) baba cihetinden mübarek nesebleri şöyledir. Hz. Muhammed İbn-i Abdullah, ibn-i Abdulmuttalib, Haşim, Abdi Menaf, Kusey, Hakim, Mürre, Keab, Lüey, Galib, Fihr, Malik, Nazr, Kinane, Huzeyme, Müdrike, İlyas, Mudar, Mirar, Mead, Adnan. Adnan da İsmail Aleyhisselam'ın oğlu Kıyzar'ın neslindendir. Adlarını yazdığımız bu zatlardan her birinin evladı birçok kabilelere ayrılmış, Malik'in oğlu Fihr'in evladından da Kureyş kabilesi teşekkül etmiştir.Resul-i Ekrem Efendimizin (A.S.M.) validesi cihetinde yüksek nesebleri de şöyledir: Hz. Muhammed ibn-i Amine Bint-i Vehb, ibn-i Abdi Menaf, ibn-i Zühre, ibn-i Hakim.Peygamber Efendimizin (A.S.M.) babası tarafından mübarek nesebiyle anası tarafından nesebi, Mürre oğlu Hakim'de birleşirler.Peygamber Efendimizin dedesi ve zamanında Kureyş kabilesinin reisi bulunan Abdülmuttalib, Kabe-i Muazzama'nın mütevellisiydi. Ebu Talib, Ebu Leheb, Haris, Zübeyr, Hamza, Abbas, Abdullah v.s. adında onüç oğlu vardı. Fakat bunların içinde en fazla Abdullah'ı severdi. Çünki onda başka bir güzellik, başka bir nuraniyet vardı. Abdülmuttalib, bu sevgili oğluna Beni Zühre reisi Vehb'in kızı Amine'yi nikahla aldı. Abdullah Hazretleri, Peygamber Efendimiz doğmadan iki ay evvel bir ticaret kafilesiyle Medine-i Münevvere'ye gidip orada vefat etti ki, daha yirmibeş yaşında bulunuyordu. Bu cihetle Fahr-i Alem Efendimiz (A.S.M.) yetim kaldı.Peygamber Efendimizin çocukluk devresi pek kudsi bir halde geçmiştir. Daha doğar doğmaz bir takım harikalar meydana gelmiştir. (Bak: Delail-i Nübüvvet) Süt anası, Beni Sa'd kabilesinden Haris'in refikası Halime idi. Dört sene onun yanında kaldı. Annesi Hz. Amine ile birlikte Medine-i Münevvere'ye dayı-zadeleri bulunan Neccar oğullarını ziyarete gittiler. Sonra Mekke-i Mükerreme'ye dönerlerken Hz. Amine, Ebva denilen yerde daha yirmi yaşında olduğu halde vefat etti. Altı yaşında öksüz kalan Peygamberimizi, Ümmieymen adındaki dadısı alıp, Mekke-i Mükerreme'ye getirip dedesi Hz. Abdülmuttalib'e teslim etti. İki sene sonra da dedesi vefat edince amcası Ebu Talib'in yanında kaldı.Peygamber Efendimiz gençliğinde Kureyş kabilesi arasında büyük bir şeref ve şanı haiz bulunuyordu. Kendisine "Muhammed-ül Emin" deniliyordu. Yirmibeş yaşında iken, pek yüksek bir ruha sahib, pek şerefli bir hanedana mensub olan ve daha genç iken dul kalmış olup çok zengin olan Huveylid kızı Hatice ile evlendi. Peygamber Efendimiz, tam kırk yaşlarına girince Peygamberlik şerefine nail oldu. Kendisine peygamberlik verilince ilk evvel çevresinde bulunan kişileri hususi surette İslam dinine davet etmişti. Bu daveti ilk önce Hz. Hatice validemiz kabul etti. Sonra Kureyşin büyüklerinden olan Hz. Ebubekir-is sıddık ile Peygamberimizin azatlısı olan Zeyd ibn-i Harise ve peygamberimizin amcası Ebu Talib'in oğlu olup, henüz dokuz-on yaşlarında olan Hz. Ali kabul ettiler. Bir müddet sonra da Hz. Ebubekir'in vasıtasıyla Osman bin Affan, Abdurrahman ibn-i Avf, Sa'd ibn-i Ebu Vakkas, Zübeyr ibn-ül Avvam, Talha-t-übnü Ubeydullah Hazretleri İslamiyetle müşerref oldular.Bi'setin ondördüncü senesinde Mekke'deki müslümanlar, Medine-i Münevvere'ye hicret ettiler. Peşinden de Peygamberimiz Hz. Ebubekir ile birlikte hicret etti. (Bak: Hicret)Peygamberimiz (A.S.M.) hicretin onbirinci senesinin Rebiülevvel ayının onikisinde pazartesi günü Medine-i Münevvere'de hücre-i saadetinde vefat etti.) (B.İ.İ.)(Şu kainatın Sahib ve Mutasarrıfı, elbette bilerek yapıyor ve hikmetle tasarruf ediyor. Ve her tarafı görerek tedvir ediyor. Ve her şeyi bilerek, görerek terbiye ediyor ve her şeyde görünen hikmetleri, gayeleri, faydaları irade ederek tedvir ediyor. Madem yapan bilir; elbette bilen konuşur. Madem konuşacak, elbette zişuur ve zifikir ve konuşmasını bilenlere konuşacak. Madem zifikirle konuşacak; elbette zişuurun içinde en cem'iyetli ve şuuru külli olan insan nev'i ile konuşacaktır. Madem insan nev'i ile konuşacak, elbette insanlar içinde kabil-i hitab ve mükemmel insan olanlarla konuşacak. Madem en mükemmel ve istidadı en yüksek ve ahlakı ulvi ve nev'-i beşere mukteda olacak olanlarla konuşacaktır. Elbette, dost ve düşmanın ittifakı ile, en yüksek isti'datta ve en ali ahlakta ve nev-i beşerin humsu ona iktida etmiş ve nısf-ı arz onun hükm-ü manevisi altına girmiş ve istikbal onun getirdiği nurun ziyası ile bin üçyüz sene ışıklanmış; ve beşerin nurani kısmı ve ehl-i imanı mütemadiyen günde beş defa onunla tecdid-i biat edip, ona dua-i rahmet ve saadet edip, ona medh ve muhabbet etmiş olan Muhammed (A.S.M.) ile konuşacak.. ve konuşmuş ve Resul yapacak ve yapmış; ve sair nev-i beşere rehber yapacak ve yapmıştır. M.) (Bak: Fahr-i Kainat ve Resulullah ve Mefhar-ı mevcudat)(Zat-ı Zülcelal (C.C.) demiş: $ Bütün ümmet, hatta düşmanları da dahil olduğu halde icma etmişler ki, bütün ahlak-ı haseneye cami'dir.Nübüvvetten evvel ondaki ahlak-ı hamidenin kemaline tercüman olan Muhammed'ül Emin ünvaniyle iştihar etmişler.Hazret-i Aişe (R.A.) her vakit derdi: $ Demek Kur'an tazammun ettiği bütün ahlak-ı haseneye cami idi. İşte o Zat-ı Kerimde icma-ı ümmetle tevatür-ü manevi-i kat'iyle sabittir ki; insanların sireten, sureten en cemili ve en halimi ve en sabiri ve en şakiri ve en zahidi ve en mütevazii ve en afifi ve en cevadı ve en kerimi ve en rahimi ve en adili, herkesten ziyade mürüvvet, vakar, afv, sıhhat-ı fehim, şefkat gibi ne kadar secaya-yı aliyye varsa en mükemmel bir fihriste-i nuranisidir. Bunların içindeki nokta-i i'caz şudur ki: Ahlak-ı hasene çendan birbirine mübayin değil, fakat derece-i kemalde birbirine müzaheme eder. Biri galebe çalsa öteki zayıflaşır. Mesela: Kemal-i hilm ile kemal-i şecaat, hem kemal-i tevazu ile kemal-i şehamet, hem kemal-i merhamet ve mürüvvet, hem tam iktisat ve itidal ile tamam-ı kerem ve sehavet, hem gayet vakar ile nihayet haya, hem gayet şefkat ile nihayet Elbuğzu fillah, hem gayet afv ile nihayet izzet-i nefs, hem gayet tevekkül ile nihayet içtihad gibi mecami-i ahlak-ı mütezahime birden derece-i aliyyede bir zatta içtimaı müzayakasız inkişafları mu'cizelerin mu'cizesidir. Bediüzzaman)
 2. (en) [Muhammad] Mohammed, Mahomet.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.009