NND Sözlük

Ana Sayfa > belkıs nedir, belkıs ne demek (belkıs nnd)

belkıs nedir, belkıs ne demek?

belkıs

 1. Efsaneye göre, Hazreti Süleyman zamanındaki Seba Melikesinin adı.
 2. müslümanların seba melikesine verdikleri isim. - güneşe tapan bir kavmin kraliçesi iken hz. süleyman'a biat ederek kendisiyle evlenmiş ve müslüman olmuştur. kur'an'da ismi lafzen geçmemiştir. fakat hz. süleymanla arasında geçen olaylar neml suresinde anlatılır. kur'an'da bahsedilen kadının o olduğu rivayet edilir
 3. Süleyman (A.S.) zamanında, Yemen'de Sebe şehrinde hükümet süren Himyerilerden bir melikedir. Süleyman (A.S.) bunu Filistin'e çağırdı, geldi ve iman etti. (Bak: Taht-ı Belkıs)(Hz. Süleyman (A.S.) Taht-ı Belkısı yanına celb etmek için, vezirlerinden bir alim-i ilm-i celb dedi: "Gözünüzü açıp kapayıncaya kadar sizin yanınızda o tahtı hazır ederim" olan hadise-i harikaya delalet eden şu ayet $ ilaahir... İşaret ediyor ki: Uzak mesafelerden eşyayı aynen veya sureten ihzar etmek mümkündür. Hem vaki'dir ki; risaletiyle beraber saltanatla müşerref olan Hz. Süleyman (A.S.) hem masumiyetine, hem de adaletine medar olmak için pek geniş olan aktar-ı memleketine bizzat zahmetsiz muttali olmak ve raiyetinin ahvalini görmek ve dertlerini işitmek, bir mu'cize suretinde Cenab-ı Hak ihsan etmiştir. Demek Cenab-ı Hakk'a itimad edip Süleyman'ın (A.S.) lisan-ı ismetiyle istediği gibi, o da lisan-ı istidadiyle Cenab-ı Hak'tan istese ve kavanin-i adetine ve inayetine tevfik-i hareket etse; ona dünya bir şehir hükmüne geçebilir. Demek taht-ı Belkıs Yemen'de iken Şam'da aynıyla veyahud suretiyle hazır olmuştur, görülmüştür. Elbette taht etrafındaki adamların suretleriyle beraber sesleri de işitilmiştir. İşte uzak mesafede, celb-i surete ve savta haşmetli bir surette işaret ediyor. S.)

hazret (nedir ne demek)

 1. Yüce kabul edilen kimselerin adlarının başına saygı, övme, yüceltme amacıyla getirilen unvan.
 2. Adı söylenmeyen bir kimseden söz edilirken kullanılan bir söz.
 3. Genellikle erkekler arasında senli benli konuşmada kullanılan bir seslenme sözü.
 4. Kutsal sayılan kimselerin adlarının başına getirilen. san.
 5. Eskiden saygı duyulan erkeklerin adı yerine kullanılırdı.
 6. (Huzur. dan) Ön. Kurb. Pişgah.
 7. (en) Old man.
 8. (en) Old fellow (playful address to an intimate fellow ; title given to a venera.
 9. (en) (ehrentitel für helige).

süleyman (nedir ne demek)

 1. Kur'anda adı geçen peygamberlerden biri.
 2. İbranicede "huzur, sükun" anlamındadır.
 3. 1. ibranice "huzur, sükun". 2. kur'an-ı kerim'de ismi geçen peygamberden biri. ulu'l-azm peygamberlerdendir.
 4. Beni İsrail Peygamberlerindendir. Davud (A.S.) ın oğludur. Babasının vasiyyeti üzerine Beyt-ül Makdisi yedi senede inşa ettirdi. Kudüste büyük bir hükümet sarayı yaptırdı. Şark ve garb melikleri kendisine itaate geldiler. Kırk sene hem peygamberlik, hem padişahlık yaptı. Beni İsrailden Yahuda ve Bünyamin oğulları kendi hakimiyeti altındaydılar. Diğer on kabile diğer İsrail Devletini teşkil ettiler. Yahuda Devleti Süleyman (A.S.) oğulları elinde ve merkezi Kudüs idi. (Bak: Belkıs, Davud)(Hazret-i Süleyman Aleyhisselam, cin ve şeytanları ve ervah-ı habiseyi teshir edip, şerlerini men' ve umur-u nafiada istihdam etmeyi ifade eden şu ayetler: $ ila ahir... $ ila ahir... ayetiyle diyor ki: Yerin, insandan sonra, zişuur olarak en mühim sekenesi olan cin, insana hizmetkar olabilir. Onlara temas edilebilir. Şeytanlar da düşmanlığı bırakmaya mecbur olup, ister istemez hizmet edebilirler ki Cenab-ı Hakk'ın evamirine musahhar olan bir abdine, onları musahhar etmiştir. Cenab-ı Hak manen şu ayetin lisan-ı remziyle der ki: "Ey insan! Bana itaat eden bir abdime cin ve şeytanları ve şerirlerini itaat ettiriyorum. Sen de benim emrine musahhar olsan, çok mevcudat, hatta cin ve şeytan dahi, sana musahhar olabilirler."İşte beşerin, san'at ve fennin imtizacından süzülen, maddi ve manevi fevkalade hassasiyetinden tezahür eden ispirtizma gibi celb-i ervah ve cinlerle muhabereyi şu ayet, en nihayet hududunu çiziyor ve en faideli suretlerini tayin ediyor ve ona yolu dahi açıyor. Fakat şimdiki gibi; bazan kendine emvat namını veren cinlere ve şeytanlara ve ervah-ı habiseye musahhar ve maskara olup oyuncak olmak değil, belki tılsımat-ı Kur'aniye ile onları teshir etmektir, şerlerinden kurtulmaktır. S.)

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.009