NND Sözlük

Ana Sayfa > ashabı suffa nedir, ashabı suffa ne demek (ashabı suffa nnd)

ashabı suffa nedir, ashabı suffa ne demek?

ashabı suffa

 1. Suffa ehli. Bunlar, Hz. Peygamberin (A.S.M.) mescidine bitişik üstü örtülü, etrafı açık bir yerde otururlardı ve orada yaşarlardı. Bu zatların yaşayışları ve halleri din hizmeti, hayatı bakımından büyük değer taşımaktadır. Bütün hayatları Peygamberimiz'in (A.S.M.) yanında bulunarak Kur'anın en yüksek derslerini alır, öğrenirler ve öğretirlerdi. İslamiyeti öğrenmek, öğretmek ve yaymak için her türlü şahsi menfaatlerini terkederek tam bir İslam fedaisi olarak yaşarlardı. Bunlar evlenmezler ve dünya işleriyle uğraşmazlardı. Ashab-ı Suffa'nın bu hizmetleri sebebiyle ve bu çok büyük fedakarlıkları vesilesiyle İslamiyet az zamanda çok yayılmış ve kökleşmiştir. Peygamberimiz'in (A.S.M.) hadis-i şerifleri mükemmel bir şekilde muhafaza altına alınmış ve zamanımıza kadar hatta kıyamete kadar sağlam bir şekilde devam etmesi sağlanmıştır.Bu Ehl-i Suffa'nın ahvali Kur'an-ı Kerim hizmetine ilk ve en mühim başlangıç olduğu ve herkese büyük ibret ve ders teşkil edeceği için, Sahih-i Buhari Tercemesi Yedinci Cildinin 62 ve 63 üncü sahifelerindeki alakalı kısmı naklediyoruz: "Suffa, Kamus Müterciminin dediği gibi ve hepimizin bildiği veçhile, eski yerlerdeki "sed", "seki" gibi yüksekçe eyvana denir. Lisanımızda tahrifle "sofa" tabir olunur. Ehl-i suffa buna izafe edilmiştir. Ashab-ı Suffa; aileden cüda, gaile-i dünyeviyeden azade ve bütün manası ile feragatkar bir hayata malik olan bir zümre-i mübarekenin ekseri vakitleri Resül-i Ekremin (A.S.M.) huzurunda geçerdi. Daima Resul-i Ekrem'den (A.S.M.) ahz-ı feyz ederlerdi. Taraf-ı Peygamberiden tayin buyurulan muallimler marifetiyle de kendilerine Kur'an talim edilirdi. Bunlardan yetişenler müslüman olan kabilelere talim-i Kur'an için gönderilirdi. Bu cihetle bunlara "Kurra" denilirdi. Bu suffaya da "Darul-Kurra" demek en münasib bir isimdir. Nur-u Kur'an'ın "lemhat-ül basar" denilebilecek derecede az bir zaman zarfında afak-ı aleme intişar etmesi, bu ilim ocağının yetiştirdiği güzideler sayesinde müyesser olmuştur. Mütevazi ve fakat çok feyyaz olan dörtyüz, beşyüz raddesinde daima Kur'an ile, icabında gaza ile meşgul olan bir irfan-ı Kur'an ordusu bulunuyordu. İçlerinden teehhül edenler kadro haricine çıkardı. Fakat, yenileri ile ikmal edilirdi. Burası bütün manası ile leyli ve meccani bir dar-ul-ilim idi. Müdavimleri ne ticaretle, ne bir san'at ve harasetle iştigal etmezdi. Maişetleri taraf-ı risalet-penahiden ve ağniya-ı ashab tarafından te'min edilirdi. Bu hakikatı, Ehl-i Suffa'nın mübarek simalarından birisi olan Ebu Hureyre (R.A.) kendisinin çok hadis rivavet ettiğinden şikayet edenlere karşı verdiği şu müskit cevabında pek güzel ifade etmiştir: "Benim kesret-i rivayetim çok görülmesin; muhacir kardeşlerimiz çarşıdaki, pazardaki ticaretleri ile, "Ensar" kardeşlerimiz de tarlalardaki, bahçelerdeki ziraatleri ile meşgul bulundukları sırada, Ebu Hureyre, Peygamberin (A.S.M.) mübarek nasihatlerini hıfzediyordu..." demişti.Resul-i Ekrem (A.S.M.) Ashab-ı Suffa'nın maişeti ile, talim ve terbiyesi ile pek yakından alakadar olurdu. Hatta saadet-haneleri ihtiyacatı ile ikinci derecede meşgul bulunurdu. Bir kerre Hz. Fatıma (R.A.) el değirmeni ile un öğütmekten usandığından şikayet ederek bir hizmetçi istediğinde, Resül-i Ekrem (A.S.M.) - "Kızım! Sen ne söylüyorsun?... Henüz Ehl-i Suffa'nın maişetini yoluna koyamadım" buyurmuştu.Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) hiç bir mev'izaları, hiç bir hitabeleri yoktur ki, bunun iradı sırasında Ashab-ı Suffa orada hazır bulunmasın, dinleyip, hıfzederek diğer ashaba nakletmesin... Bu suretle ahkam-ı İslamiyyenin hıfz ve naklinde Ehl-i suffanın pek müstesna te'sirleri görülmüştür.İçlerinde Ebu Hureyre (R.A.) gibi müstesnalar yetiştiği gibi, ilmi varlık göstermiyenler de vardı. Fakat, hangi türlü tedris gösterilebilir ki, umumi surette böyle sihir-amiz bir feyz verebilmiş olsun.."Hak Dini Kur'an Dili Cilt 2, sahife: 939, 940, 941 de de şu izahat vardır:"Bir gün Resul-i Ekrem (A.S.M.) Ashab-ı Suffa'nın başlarında durmuş, hallerini nazar-ı tetkikten geçirmişti. Fakirliklerini, çekmekte oldukları zahmetlerini gördü ve kalblerini tatyib edip onlara buyurdu ki: - "Ey Ashab-ı Suffa! Sizlere müjdeler olsun ki; her kim şu sizin bulunduğunuz hal-ı sıfatta ve bulunduğu halden razı olarak bana mülaki olursa, o benim refiklerimdendir... " (Osmanlıca'da yazılışı: ashâb-ı suffa)

ashab (nedir ne demek)

 1. (Eshab) (Sahib. C.) Arkadaş olanlar. Sahip olanlar, kullanma yetkisine sahip kişiler. (Osmanlıca'da yazılışı: ashâb)

suffa (nedir ne demek)

 1. (Suffe) Sofa, avlu.

ehli (nedir ne demek)

 1. Evcil.
 2. (en) Domestic.
 3. (en) Domesticated.
 4. (en) Homebred.
 5. (en) Tame.

eh   US UK (nedir ne demek)

 1. "Olur, peki veya fena değil" anlamlarında kullanılan bir söz
  Örnek: Eh! Bize gerekli olan da o; bütçemizi doğrultur, pansiyoner olmaktan vazgeçeriz. A. İlhan
 2. Bezginlik anlatan bir söz
  Örnek: Eh, dün geceki kafayla bu kadarı olacaktı elbet! N. Cumalı
 3. (en) Well.
 4. (en) All right.
 5. (en) Well enough.
 6. (en) Expresses doubt NA - no; not WE - pronoun.
 7. (en) Potential generated between an oxidation or reduction half-reaction and the H electrode in the standard state.
 8. (en) An expression of inquiry or slight surprise.
 9. (en) English Heritage is the national heritage body for England created by Parliament in 1984, charged with the protection of the historic environment and with promoting public understanding and enjoyment of it.
 10. (en) The two-character ISO 3166 country code for WESTERN SAHARA.
 11. (en) European Norm.
 12. (en) Electronic helicopter.
 13. (en) HAMILTON-SMITH Elery, 1998, Pers comm to Max G METH.
 14. (en) The potential that is generated between an oxidation or reduction half-reaction and the standard hydrogen electrode In soils it is the potential created by oxidation-reduction reactions that take place on the surface of a platinum electrode measured against a reference electrode minus the EH of the reference electrode This is a measure of the oxidation-reduction potential of electrode reactive components in the soil See also pe.
 15. (en) Endolymphatic Hydrops.
 16. Ünlem Ey ! Vay ! Ya !
 17. Ey!, vah!
 18. Ey, vah, nasıl, ya, öyle değil mi

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.010