NND Sözlük

Ana Sayfa > araf nedir, araf ne demek (araf nnd)

araf nedir, araf ne demek?

araf

 1. İslam inancına göre cennet ile cehennem arasında bir yer.
 2. Kuran'ın 7. suresi.
 3. 1. cennet ile cehennem arasındaki y 2. sert, tepe. 3. adetler, usull arafat: mekke'nin yakınında bulunup hacıların arefe günü durdukları yerdir. bu duruş haccın rükünlerindendir.
 4. (Arf. C.) Sırt, tepe. Özel manası Cennetle Cehennem arası bir yer.(Arf, herhangi bir yüksek yer demektir ki, bu münasebetle atın yelesine, horozun ibiğine arf denilmiştir.)(A'raf, meşhur bir kavle göre Cennet ile Cehennem arasındaki hicabın, surun yüksek tepeleri demek olur. İbni Abbastan sıratın şerefeleri diye bir kavil de mervidir. Fakat Hasanı Basri Hazretleri demiştir ki, A'raf ma'rifettendir. Ve mana "Ehl-i Cennet ile ehl-i Narı simalarından tanımak üzere bir takım rical vardır demektir. Kendisine bu rical "hasenat ve seyyiatları müsavi olan kimselerdir" denildikte dizine vurmuş ve bunlar, demiş, Allah tealanın ehl-i Cennet ile ehl-i Narı tanımak ve birbirinden temyiz etmek üzere tayin buyurduğu bir kavmdir. Vallahi bilmem belki bazısı şimdi beraberimizdedir. Hasılı A'raf üzerindeki ricalin tefsirinde başlıca iki kavil vardır. Birincisi Ebu Huzeyfe ve saireden mervi olduğu üzere bunlar amelde kusur etmiş ve mizanda hasenat ve seyyiatları müsavi gelmiş bir taife-i muvahhidindir ki Cennet ile Cehennem arasında bir müddet kalırlar. Sonra Allah Teala haklarında bir hüküm verir. (İkincisi) Bunlar Enbiya, şüheda, ahyar, ulema veya rical suretinde görünür. Melaike gibi dereceleri yüksek bir takım zevattır.) (E.T.) (Osmanlıca'da yazılışı: a'raf)
 5. (en) Purgatory.

islam   US UK (nedir ne demek)

 1. Müslümanlık.
 2. İslamiyet.
 3. Muhammet Peygamberin ümmetinden olan kişi.
 4. 1. muhammed(s.a.s)'e nazil olan ve kendisi tarafından insanlığa tebliğ edilen din, allah'ın en son dini. 2. allah'a teslim olma, onun emirlerine uyup, yasaklarından kaçınma. 3. iyi geçinme, barış içinde olma.
 5. (Selam. dan) İtaat, inkıyad, bir şeye teslimiyet. Din. (Osmanlıca'da yazılışı: islâm)
 6. (en) Islam literally means submission Contrary to popular belief, Islam was not introduced by the Prophet Muhammad Muhammad was in fact the last prophet in a line of prophets - the first of whom was Prophet Adam.
 7. (en) From the Arabic triliteral root SLM, 'submission' or 'surrender,' as well as 'peace;' thus, the religion called 'Islam' is grounded in the concept of peace in and through one's submission to the authority and will of Allah.
 8. (en) Arabic word meaning submission and the name for the religion founded under the leadership of the prophet Muhammad; it also denotes the Muslim community.
 9. (en) The name of the religion which was initiated by Muhammad early in the 7th century and which means surrender to Allah.
 10. (en) One of the three great monotheistic religions of the world Founded in the seventh century AD, Islam is also the most recent and, some would say, most vital The original meaning of 'Islam' is the acceptance of a view or a condition which previously was not accepted In the language of the Holy Qur'an, Islam means the readiness of a person to take orders from God and to follow them 'Muslim' is a word taken from the word Islam It applies to the person who is ready to take orders from God and follow them.
 11. (en) Submission'; the Muslim religion and the community of believers who have submitted themselves to Allah 'Submission'; the Muslim religion and the community of believers who have submitted themselves to Allah.
 12. (en) One of the three major world religions whose basis is monotheism, i e belief in one God Islam is a way of life that highlights willful and voluntary submission of one's heart and desires to God and a commitment to his guidance Literally, Islam means to make safe and secure and free from evil.
 13. (en) Islam is derived from the Arabic word for peace, and it is harmony and submission to the laws of Allah and thus the teachings of Islam are based on the nature of mankind Islam is a set of teachings that has been revealed by Allah to mankind The revelation of Islam has taken place, at various times, through different messengers of Allah such as Noah, Abraham, Moses, Jesus and finally Muhammad peace be upon them.
 14. (en) The Muslim religion of over one billion people who follow the teachings of the Prophet Muhammad and worship Allah.
 15. (en) The name of a religion Islam, a religion centered on the Qur'an, the word of God as passed through Muhammad, the Prophet of Islam Two major sects exist within Islam: the Sunni and Shi'i sects.
 16. (en) Arabic for 'submission,' the act of faith and surrender which defines the praxis of Muslims Also, the historic faith delivered through Muhammad and the ritual practice in contrast to the doctrinal system, iman.
 17. (en) The faith of Muslims It actually means 'surrender or submission to Allah'.
 18. (en) One of the world's main religions.
 19. (en) The religion of Muslims collectively which governs their civilization and way of life; the predominant religion of northern Africa, the Middle East, Pakistan and Indonesia.
 20. (en) The monotheistic religion of Muslims founded in Arabia in the 7th century and based on the teachings of Muhammad as laid down in the Koran; 'the term Muhammadanism is offensive to Muslims who believe that Allah, not Muhammad, founded their religion'.
 21. (en) Religion based on the teachings of Mohammed as preserved in the Koran and the Sunna.
 22. (en) Major world religion having its origins in 610 c e in the Arabian peninsula; meaning literally submission; based on prophecy of Muhammad.
 23. (en) The faith of followers of the 7th-Century prophet Muhammad Islam has more than 1 billion believers worldwide The nation with the largest Islamic population is Indonesia Like Christianity, Islam encompasses groups with wide-ranging interpretations and applications of Muhammad's teachings Islam means 'surrender.
 24. (en) Submission to Allah.
 25. (en) Religion preached by the Prophet Muhammad and practiced by Muslims In Arabic, it means 'surrender' or 'submission to the will of God.
 26. (en) Arabic word for submission.
 27. (en) The religion of the Moslems, based on the submission of the faithful to the will of Allah as this was revealed to the Prophet Mohammed and recorded in the Koran The adjectival form is Islamic.
 28. (en) Moslem.
 29. (en) Youngest and most starkly monotheistic of major world religion The Arabic word islam literally means 'surrender' or 'submission' As the name of the religion it is understood to mean 'surrender or submission to God' One who has thus surrendered is a Muslim In theory, all that is necessary for one to become a Muslim is to recite sincerely the short statement of faith known as the shahadah, which goes: There is no god but Allah, and Mohammed is his prophet Islam is much feared in the West because of the sometimes fanatical adherence of some of its members, many of whom have a propensity for violence and terrorist activity.
 30. (fr) Musulman
 31. İslam
 32. İslam alemi, islâmiyet
 33. İslam, İslam alemi

cennet (nedir ne demek)

 1. Dinî inanışlara göre dünyada iyilik yapanların, günahsızların, öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yer, uçmak (II), behişt
  Örnek: Cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri / İsteyene ver sen anı, bana seni gerek seni. Yunus Emre
 2. Çok güzel, huzur veren (yer)
  Örnek: Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. M. A. Ersoy
 3. Dini inanışına göre, iyilik yapanların, günahsızların, öldükten sonra sonsuz mutluluğa kavuşacakları yer, uçmak.
 4. Çok güzel, ferah yer, bahçe.
 5. 1. uçmak. 2. bahçe. 3. çok ferah ve havadar y 4. firdevs. - allah'ın insanlara müjdelediği, ölümden sonraki alemde bulunan, allah'a inanan, günah işlememiş veya günahlarından temizlenmiş olanların gireceği fevkalade güzel y 8 cennet olduğu rivayet edilmiştir. daru'1-celal, daru's-selam, cennetü'l-me'va, cennetü'1-huld, cennetü'n-naim, cennetü'l-firdevs, cennetü'l-karar, cennetü'1-adn.
 6. Allah'a (C.C.) inanan ve O'na ibadet ve itaat edenlerin, iman ve İslamiyyet'e ihlas ve sadakatle hizmet edenlerin, Kur'ana bir hizb-ül Kur'an olarak mücahidane bir surette hizmetkar olan mücahidlerin, cihad-ı diniyye erlerinin ahirette fazl-i İlahi ile gidip ebediyyen içinde kalacakları mekan ve mesken. Cennet'in varlığını bütün peygamberler, onların yolundan giden alimler ve ermiş kişiler, evliyalar ittifakla haber vermişlerdir. Esasen Allah'ın adaleti, Cehennem gibi Cennet'in de varlığını gerektirir. İnananlar, ölümün; ebedi bir hiçlik değil, ölümsüzlüğe geçiş, sevdikleriyle buluşacakları ahiret alemine bir yolculuk olduğuna inanıyorlar ve bunalım içinde değil; mutluluk içindedirler. İnananların ve iyilerin bu halleri Cennet'in varlığını gösteren hayattaki belirtilerinden biridir.Cennetin tabakaları : Dar-ül-Celal, Dar-üs-Selam, Cennet-ül Me'va, Cennet-ül Huld, Cennet-ün Naim, Cennet-ül Firdevs, Cennet-ül Adn, Cennet-ül Vesile. (Bak: Ahiret)(Mühim bir taraftan ehemmiyetli bir sual: Rivayette gelmiş ki; Cennet'te bir adama beş yüz senelik bir Cennet verilir. Bu hakikat akl-ı dünyeviyenin havsalasında nasıl yerleşir?Elcevap: Nasılki bu dünyada herkesin dünya kadar hususi ve muvakkat bir dünyası var. Ve o dünyanın direği onun hayatıdır. Ve zahiri ve batıni duygulariyle o dünyasından istifade eder. Güneş bir lambam, yıldızlar mumlarımdır der. Başka mahlukat ve ziruhlar bulunmaları o adamın malikiyetine mani olmadıkları gibi bilakis onun hususi dünyasını şenlendiriyorlar, ziynetlendiriyorlar. Aynen öyle de fakat binler derece yüksek herbir mü'min için binler kasır ve hurileri ihtiva eden has bahçesinden başka, umumi Cennet'ten beşyüz sene genişliğinde birer hususi Cennet'i vardır. Derecesi nisbetinde inkişaf eden hissiyatıyla, duygularıyla Cennet'e ve ebediyete layık bir surette istifade eder. Başkaların iştiraki onun malikiyetine ve istifadesine noksan vermedikleri gibi, kuvvet verirler. Ve hususi ve geniş Cennetini ziynetlendiriyorlar. Evet bu dünyada bir adam, bir saatlik bir bahçeden ve bir günlük bir seyrangahtan ve bir aylık bir memleketten ve bir senelik bir mesiregahta seyahatından; ağzıyla, kulağıyla, gözüyle, zevkiyle, zaikasıyla, sair duygularıyla istifade ettiği gibi; aynen öyle de, fakat bir saatlik bir bahçeden ancak istifade eden bu fani memleketteki kuvve-i şamme ve kuvve-i zaika o baki memlekette bir senelik bahçeden aynı istifadeyi eder. Ve burada bir senelik mesiregahtan ancak istifade edebilen bir kuvve-i basıra ve kuvve-i samia orada, beşyüz senelik mesiregahındaki seyahattan; o haşmetli, baştan başa ziynetli memlekete layık bir tarzda istifade eder. Her mü'min derecesine ve dünyada kazandığı sevablar, haseneler nisbetinde inbisat ve inkişaf eden duygularıyla zevk alır, telezzüz eder, müstefid olur. L.)
 7. (en) Heavenly place.
 8. (en) Paradise.
 9. (en) Heaven.
 10. (en) Eden.
 11. (en) City of god.
 12. (en) Elysium.
 13. (en) Glory.
 14. (en) The new jerusalem.
 15. (en) The happy hunting grounds.
 16. (en) Pearly gates.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.015